Tăng ngăn hâi: 29/2/2020

VOV4.Sêdang - A tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa nếo ai roh pêi cheăng [a\ kăn teăng mâ Khu tơru\m cheăng lâp plâi tơnêi dó inâi WHO [a\ Tíu xiâm hbrâ mơdât pơrea\ng kong têa Mih dó inâi US CDC ‘na hbrâ mơdât pơrea\ng. Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât lâp plâi tơnêi [a\ Tíu xiâm mơdât pơrea\ng kong têa Mih pơrá khe\n kơdeăn tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng Covid – 19 dêi Việt Nam.

Péa khu cheăng pói vâ, Việt Nam tơno mâu túa ki rơkê tơtro ‘na tơku\m po ăm ối hơngế, mơdât, pơlât pơrea\ng. Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât tối ăm ‘nâi, Việt Nam hiăng mơhnhôk mâu khu cheăng kal kí veăng tung tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng COVID – 19 hiăng kum mơdât pơrea\ng mot tâ tú a Việt Nam.

{a\ đi đo tơmiât ‘’đi đo hbrâ mơdât ôh tá ăm ai pơrea\ng xông tâ tú’’, pôa Vũ Đức Đam pói vâ Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât lâp plâi tơnêi [a\ Tíu xiâm mơdât pơrea\ng kong têa Mih a Việt Nam pơtối rơdêi, Việt Nam tung hbrâ mơdât pơrea\ng COVID – 19.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng