Tăng ngăn hâi: 5/8/2020

VOV4.Sêdang - tối tơbleăng mâu tơdroăng ki kal hlê ple\ng drêng vâi krâ-nho\ng o cho mâu ngế ki tro ăm ối klâ krê dêi a hngêi xua ai nhôm tâ pơreăng Covid.

 

 

 

Tiô pơkâ dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât, drêng vâi krâ nho\ng o [a\ pú hmâ ối tung khu ki klâ kơtăn ối a hngê xua pơrea\ng Covid, kal pêi tiô pơkâ klêi kơ’nâi hbrâ mơdât pơrea\ng:

Pêi tiô tơdroăng klâ kơtăn ối a hngêi, tíu ăm ối klâ kơtăn tro tiô pơkâ, tơtro má môi klâ kơtăn ối a môi kơbong krê. Tâng drêng rơpo\ng, tíu ối pơtê ôh tá ai kơbong krê mê xoăng koi dêi mơngế châ klâ ăm ối kơtăn thế hơngế xoăng koi dêi mâu ngế ki ê tung rơpo\ng ki vâ iâ 2 met.

Kơbong klâ ối kơtăn thế tơniăn phuâng, đi đo châ xut krúa le\m, kơdroh ‘măn mâu kế xúa tung kơbong, tíu klâ ối kơtăn.

Séa ngăn dêi ki tô tung châ ki vâ iâ 2 xôh (kơxo, kơxê) môi hâi; chêh tơdroăng ki séa ngăn ki tô tung châ [ă tơdroăng ivá tơdjuôm tung ph^u séa ngăn ivá rêm hâi.

Rêm hâi kơdroh lo ing kơbong krê, kơdroh ối achê [a\ mâu ngế tung rơpo\ng, tíu ối pơtê xuân môi tiah mâu ngế ki ê; séa ngăn dêi ivá châ chăn; pêi pro mâu troăng mơgrúa dêi châ tơná, pâng rơkong môh, đi đo xếo ko\ng [a\ kơ-[o\ng lơ trếo pơkeăng ki kơdê pơrea\ng ki ê.

Rêm hâi tơbleăng ăm kăn [o# cheăm, bêng, pơlê kân châ xing xoăng pơkuâ séa ngăn 2 xôh kơxo, kơxê ‘na tơdroăng séa ngăn ki tô tung châ [a\ tơdroăng ivá châ chăn dêi tơná.

Tơbleăng tơdrêng ăm kăn [o# khăm pơlât cheăm, bêng, pơlê kân châ xing xoăng hnoăng cheăng pơkuâ séa ngăn drêng tung châ ai nhôm tro tâ pơrea\ng môi tiah: tơngê, kơ-o, ôh tá kâi hiâm.

Ôh tá chiâng lo ing hngêi, tíu ối pơtê.

Ngế ki châ klâ ối kơtăn thế go#m ki pâng ngiâ, kên, mơ-éa xut môh, rơkong hiăng xúa tâ tung kơthung sok [a\ ‘măn krúa le\m a víu hngêi dêi ngế châ klâ ối kơtăn.

Ôh tá kâ tơdjuôm [a\ mâu ngế ki ê tung rơpo\ng hngêi, tíu ối pơtê.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng