Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

 

Vâ chê 1 khế kố nah, a Trung đoân 584, lâm hriâm nâl Rơđế ăm mâu kăn [o#, mô đo#i kong pơlê Dak Lak dế tơku\m po kơdrâm ro rih. Kố cho khế mơ’nui dêi hneăng hriâm po sap ing 3 hơnăm hdrối, xua mê tâi tâng mâu ngế hriâm pơrá hiăng chiâng tơpui nâl Rơđế, nôkố tơku\m hriâm mâu tơdroăng kum tung pêi cheăng. Môi hâi hriâm 2 roh kơxo – kơxê tơpui ‘na tơdroăng hriâm, kơxê măng mâu ngế hriâm tơku\m xah hêi hơdruê xuâng [a\ nâl Rơđế [a\ mâu prôa, rơvo\ng hlu\m hdroâng kuăn ngo.

Thie#u tă Y Thái Mlô (Kum cheăng tơmâng tơdroăng kal kong têa ê, Khu hnê mơhno cheăng lêng tơring Krông Năng) tối ăm ‘nâi, mâu tơdroăng hriâm cho achê, tơtro tơdroăng pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê a tíu cheăng.

‘’Á cho mơngế Rơđế laga hdrối nah bu chiâng tơpui tê ôh tá chiâng chêh. Klêi kơ’nâi lâm hriâm kố á hriâm nâl Rơđế, chiâng chêh tâ [a\ chiâng hên khôi túa le\m tro dêi mơngế Rơđế. Drêng vêh a pơlê la ngiâ á kô tơ’lêi hlâu tâ tung pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê, ple\ng hên tâ khôi túa le\m tro mơngế Rơđế vâ ing mê á mơhnhôk kuăn pơlê tơ’lêi hlâu tâ’’.

 

Cô tơpui tơno [a\ mâu ngế hriâm nâl Rơđế

 

Lâm hnê tơ’nôm nâl Rơđế xua Khu xiâm pơkuâ mô đo#i kong pơlê tơru\m [a\ Khu hriăn ple\ng hnê hriâm hok tro hdroâng kuăn ngo, Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng kong pơlê Dak Lak tơku\m po, ai vâ chê 60 ngế hriâm cho kăn [o#, mâu ngế pêi cheăng tung lêng dêi pơlê. Hneăng hriâm tơku\m po tung 3 hơnăm, rêm hơnăm mâu ngế hriâm kô châ tơku\m 1 khế, kơ’nâi mê vêh a đông pêi cheăng.

Thươ\ng u\i Ngô Đức Anh (ối tung Khu pơkuâ mô đo#i pơlê kong krâm {uôn Hồ) tối ăm ‘nâi, kơnôm lâm hriâm kố, rêm roh vêh a pơlê, ngoh hiăng trâm mâ tơpui tơno rơtế [ă kuăn pơlê [a\ nâl Rơđế vâ achê, tah lối ki kơtăn hlê-ôh tá hlê tung nâl tơpui.

‘’Tung hneăng hriâm kố cô yăo hiăng hnê mơhno ăm ngin chiâng chêh, chiâng tơpui nâl Rơđế vâ tơ’lêi hlâu ăm ngin tung tơdroăng pêi cheăng. Xuân pói vâ Khu xiâm pơkuâ mô đo#i kong pơlê kô tơku\m po hên lâm tâ mê nếo. Ôh tá xê krê to mơngế Rơđế mê ối hên hdroâng kuăn ngo ki ê, môi tiah: M’nông, Tày, Nùng mê xuân pói vâ kô ai tơ’nôm mâu hneăng hriâm nâl tơpui ki mê vâ ăm kăn [o# hlê ple\ng hnoăng [a\ chiâng tơpui nâl vâi krâ hdroâng kuăn ngo’’.

Tâng hnê, cô hnê H’Loanh Niê (Khu hriăn ple\ng Hnê hriâm hok tro hdroâng kuăn ngo Dak Lak) tối ăm ‘nâi, tâng pơchông tơdroăng vâ hnê mê hâi khế hriâm rêm hneăng cho iâ bu tung 1 khế, tơdrêng amê tơdroăng ki vâ hnê, hơnăm mơngế hriâm, ivá ki re\ng chiâng dêi rêm ngế hriâm gá phá dêi pó. Mơhé ti mê, [a\ tơdroăng ki kơdo mơ-eăm, pêi krâu kơhnâ, mâu ngế hriâm pơrá pêi kêi đeăng tơtro tơdroăng hriâm. Tơ’noăng mơ’nui hneăng mê ai dâng 1/3 ngế hriâm châ rơkê.

Cô hnê H’Loanh Niê tối:

‘’Á tâ mâu ngế hriâm cho vâ khât ‘nâng [a\ re\ng chiâng. Tung tơdroăng hriâm mê mâu ngế hriâm kơ-êng [ai, tơpui [a\ nâl Rơđế. {ai ki lâi ôh tá ple\ng mê ai kơ-êng á. Tung tơdroăng hriâm tâp mâu tơdroăng hnê hriâm [a\ ki rơhêng vâ tối drêng vêh a mâu pơlê mê ngế hriâm phiu ro, tơpui [a\ nâl Rơđế [a\ vâi krâ. Kố cho mâu tơdroăng ki châ tơ-[rê ki ngin hlo mâu ngế hriâm ple\ng [a\ re\ng chiâng tơpui nâl Rơđế’’.

Tơdroăng hriâm a lâm tơtro\ng tơdroăng tơpui [a\ chêh

 

Sap hơnăm 2003, Khu xiâm pơkuâ mô đo#i kong pơlê Dak Lak hiăng po mâu lâm hriâm nâl Rơđế ăm mâu kăn [o#, mô đo#i pêi cheăng pơtâng tối, tơmâng cheăng kal, séa ngăn. Mâu hơnăm kố nah, lâp kong pơlê hiăng hnê tơ’nôm nâl Rơđế ăm lối 800 ngế kăn [o#, mâu mô đo#i, sap hơnăm 2019, Khu xiâm pơkuâ mô đo#i kong pơlê po lâm hnê nâl Khmer ăm mâu kăn [o# mô đo#i K51 pêi cheăng ‘na ti tăng chiâ xo kơxêng kiâ mô đo#i kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi, tung rơxông nếo, mâu hneăng hriâm nâl hdroâng kuăn ngo rế hía rế trâu hơngế tâ tơtro tiô pơkâ dêi kăn [o#, mô đo#i pêi hnoăng cheăng pơtâng tối kuăn pơlê; tơdrêng amê kô po rơdâ tung tâi tâng khu lêng.

‘’Troh hâi mê Khu xiâm pơkuâ mô đo#i kong pơlê mơnhên mơjiâng mâu tơdroăng, pơtâng tối ăm mâu kăn [o# mâu ngế pêi cheăng tung lâp kong pơlê thế veăng hriâm tâp, kô chiâng tá mâu kăn [o# dêi Khu xiâm pơkuâ mô đo#i kong pơlê [a\ mâu kơ koan tíu cheăng xuân hlê ple\ng, thế chiâng tơpui [a\ tơpui [a\ vâi krâ hdroâng kuăn ngo. Pin thế ‘nâi, ple\ng tơdroăng pói vâ dêi vâi krâ mâu hdroâng kuăn ngo a Tây Nguyên vâ pêi tơtro tơdroăng pơtâng tối, mơhnhôk vâ kuăn pơlê loi tơngah tiô Đảng, tơplâ mơdât tơdroăng ki ôh tá tro, ki má lối [a\ vâi krâ hdroâng kuăn ngo kơpong hơngế hơngo, kơpong hdroâng kuăn ngo’’.

Hriâm tơpui [a\ hriâm chêh nâl hdroâng kuăn ngo, hlê ple\ng khôi túa le\m tro hdroâng kuăn ngo, vâ chê kuăn pơlê, mê cho troăng ki mô đo#i kong pơlê Dak Lak dế châ pêi pro vâ kum kuăn pơlê châ hên tâ, tơxâng Mô đo#i Pôa Hồ ‘’Prôk kuăn pơlê pâ, ối kuăn pơlê mơjo’’ kêi đeăng tơdroăng cheăng tung rơxông nếo.

H’Xíu H’Mok chêh

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định