Tăng ngăn hâi: 24/11/2020


VOV4.Sêdang - Khu chêh hlá tơbeăng Israel a hâi lơ 23/11 rơtế tơbleăng tơdroăng, pôa Benjamin Netanyahu, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Isreal hiăng pơkí to tơ-[ai kơneăng troh a Saudi Arabia vâ trâm pôa Mohammed bin Salman, kuăn pơtáu [a\ pôa Mike Pompeo, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih dế ai roh lăm pôu pêi cheăng a Trung Đông.

Kố cho roh lăm pôu pêi cheăng apoăng dêi môi ngế kăn xiâm pơkuâ dêi Isreal troh a Saudi Arabia– kong têa ki môi tuăn Palestine [a\ ôh tá vâ [a\ Israel. Drêng pôa Donald Trump hiăng vâ mơgêi hneăng pro Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih, khu râ kăn pơkuâ kong têa Mih mơ-eăm vâ djâ Israel [a\ Saudi Arabia achê [a\ dêi pó tâ.

A khế 9 kố nah, ing ai khu pơkuâ kong têa Mih ối tung dế, mâu kong têa Arab Thống nhất (UAE) [a\ mâu kong têa ki achê kơpong kung king Bahrain hiăng k^ môi tuăn tơ’lêi hlâu tơru\m [a\ Israel. Kố cho péa kong têa Arab ki apoăng ai tơru\m [a\ Israel tung plâ 25 hơnăm hiăng hluâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định