Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Boris Johnson, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ănglê nếo tối tơbleăng kong têa Ănglê kô trâm [ă môi rơnó hngiú ki ó, kal pêi pro tơdrêng vâ kơdroh tơdroăng ki tâ tú pơreăng [ă kum mâu tơdroăng ‘na khăm pơlât ai hên luâ râ. A rôh hôp tơbleăng a London, pôa Johnson tối, loi tơngah troh rơnó hơngui 2021, [ă mâu troăng hơlâ ki môi tiah pâk xo mơheăm séa ngăn [ă pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng, kong têa Ănglê kô pơtê hneăng ki athế xúa mâu troăng hơlâ kơdroh hbrâ mơdât pơreăng.

Laga, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ănglê pơchân tối kong prâi hngiú tơ’lêi hlâu ăm virus tâ tú [ă tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng gá xơpá tâ. Kong têa Ănglê ai kơxo# ngế hlâ hên má môi châu Âu [ă dế trâm tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng rôh má péa.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định