Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh nếo pơtroh kơthô krếo mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng ki tơdjâk troh to\ng kum mâu ki xahpá, tơkâ luâ tơnêi tơdro tơhnâp a kơpong hngêi kơmăi on tơhrik Rào Trăng 3,  kong pơlê Thừa Thiên Huế [ă a Khu Pêi cheăng kâ - Khu pơkuâ lêng 337 dêi Kuân khu 4 tung kong pơlê Quảng Trị.

Tung mê, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng [ă mâu kong pơlê kal tơku\m tí tăng to\ng xo mâu ngế trâm xía vâ, tơkâ luâ tơdroăng pá xua tơnêi tơhnâp a Quảng Trị [ă Thừa Thiên Huế. 

Tíu tơnêi tơhnâp a Quảng Trị

Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh xuân nếo pơkâ pơcháu ăm Khu xiâm ngăn ‘na liăn ngân ăm ôh tá xo liăn 4 rơpâu ta#n phái ki tơnêi têa ‘măn kơd^ng ăm mâu kong pơlê: Quảng Bình 1.000 ta#n, Quảng Trị 1.000 ta#n, Thừa Thiên Huế 1.000 ta#n, Quảng Nam 1.000 ta#n vâ kum kuăn pơlê ki kơklêa a kơpong tro têa lân lu. Pơcháu ăm Vi [an mâu kong pơlê tơdah xo [ă xúa kơxo# phái ki ăm mê kum teăm tơdrêng, ăm tro mơngế.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định