Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kong xêi lơ 22/10, a Hà Nội, pôa Nguyễn Xuân Phúc, pơkuâ hneăng hôp tâi tâng khu râ kăn xiâm tung kơpho# rơkê ple\ng ASEAN hơnăm 2020, tơdroăng kố xua Khu xiâm cheăng kal kí tơnêi têa [ă khu xiâm ngăn ‘na mơjiâng tơmeăm khoăng rơtế pơkuâ tơku\m po. Cho hnoăng cheăng pro Kăn xiâm hnê ngăn ASEAN, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa púi vâ mâu kong têa tung khu ASEAN mơdêk hnoăng cheăng tơru\m tuăn, kơdo mơ-eăm, rơtế pêi pro 5 tơdroăng ki apoăng dêi hơnăm ASEAN 2020, cho rôh ki mơnhông tơ-[rê ‘na pro kơpho# rơkê ple\ng ASEAN.

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa xông tơpui a hneăng hôp

 

{ă mâu kơpho# dêi tơnêi têa pin, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa thế mơjiâng tơmeăm khoăng, mâu kong pơlê, mâu khu mơdró, malối mâu khu mơdró cheăng ‘na kơmăi kơmok, thế tơru\m krá [ă dêi rơpó, kum dêi rơpó vâ mơjiâng mâu kơpho# rơkê ple\ng ‘nâi kơd^ng, pêi cheăng châ tơ-[rê, pro pơxúa ăm kuăn pơlê.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định