Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

 

 

1.VOV4.Sêdang - Kơxê hnah, lơ 27/11, a Hà Nội, Khu xiâm pơkuâ Khoa hok [a\ Ko\ng nghe# tơru\m [a\ Khu xiâm pơkuâ droh rơtăm droh rơtăm Ko\ng san Hồ Chí Minh tơku\m po leh pơxiâm po ‘’Hâi pơxiâm tăng cheăng pêi pơhlêh nếo tơmiêt pêi rơkê tơnêi têa – Techfest 2020’’ [a\ Hneăng hôp Droh rơtăm pơxiâm tăng cheăng pêi hơnăm 2020 [a\ dó inâi ‘’Rơtế tơnêi têa tơkâ hluâ pơloăng mơnúa’’.

 

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa veăng Hneăng hôp Droh rơtăm pơxiâm tăng cheăng pêi 2020

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Kăn pơkuâ mâu Khu xiâm kơvâ xiâm tơnêi têa rơtế lối 600 ngế kăn teăng mâ mâu khu pú hên, ngế krê khu ki châ loi tơngah to\ng kum pơxiâm tăng cheăng pêi pơhlêh nếo tơmiêt pêi rơkê tung tơnêi têa [a\ lâp plâi tơnêi veăng. Mơgêi hneăng hôp droh rơtăm pơxiâm tăng cheăng pêi 2020, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối nhên, hneăng hôp cho roh vâ pin tơdrăng hvái ngăn mâu tơdroăng hiăng pêi, vâ pêi tơtro tâ mê nếo thế mơnhông mơdêk, mâu túa pêi ki rơkê tơtro ki kơnâ , pơkâ mâu troăng pêi ki nhên vâ mâu pú hmâ hơnăm ối nếo kô mơnhông tá hiêm mơno, hâk vâ tuăn ngôa rơkê dêi tơná vâ pơxiâm tăng cheăng pêi, pro tơdroăng ki pói vâ chiâng tơdroăng khât.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định