Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxê măng hnah, lơ 25/9, a Hà Nội, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa veăng leh phiu ro hiăng mơjiâng pro kêi đeăng 1 rơpâu tíu khăm pơlât ing hơhngế.

 

 

Leh tơku\m po phiu ro hiăng kêi đeăng 1 rơpâu tíu khăm pơlât ing hơhngế.

 

 

Klêi kơ’nâi lối 2 khế pêi pro tơdroăng tơkêa bro khăm pơlât ing hơhngế hneăng hơnăm 2020 – 2025 [a\ troăng pêi ‘’Khăm pơlât dâi le\m, thăm mơ-eăm khăm pơlât châ tơ-[rê tâ mê, rế hơhngế’’, Khu xiâm khăm pơlât hiăng tơru\m [a\ Khu xiâm pơtâng tối tơdroăng kal tiô troăng rơ’jíu, um tơvi [a\ internet, Khu xiâm pơkuâ lêng [a\ Grup pơkuâ Viettel mơjiâng [a\ po rơdâ tơdjêp mâu tíu khăm pơlât, ki rơhêng vâ tối cho mâu tíu khăm pơlât a mâu kong pơlê, thăm nếo a kơpong hơhngế hơhngo, kơpong pá puât. Troh nôkố, hiăng ai lối 1 rơpâu tíu khăm, pơlât châ tơdjêp [a\ vâ chê 30 hngêi pơkeăng tơnêi têa, mâu hngêi pơkeăng ki pơlât má mơ’nui dêi Hà Nội [a\ pơlê kong kân Hồ Chí Minh. Xông tơpui a roh leh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối rơdêi, kố cho troăng mơnhông tơtêk kân dêi kơvâ khăm pơlât tung rak ngăn ivá tâi tâng kuăn pơlê. Châ tơ-[rê kố xuân mơhno hiêm mơno hnê mơhno kơtăng, ó rơdêi dêi Chin phuh tun po rơdâ pơhlêh pêi cheăng xúa kơmăi kơmok tơnêi têa troh hơnăm 2025, tơmiêt pêi troh hơnăm 2030.

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định