Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


VOV4.Sêdang - Xông tơpui a hâi hôp tiah hmâ dêi Khu xiâm tơpui kâ Sinuâ lơ 19/1, jâ Hoa Xuân Oánh, Ngế xiâm tơpui kâ tối ôh tá pơkâ khế hơnăm tung tơru\m cheăng pơla Sinuâ [ă Rusi [ă kố cho mâu lêng ki kal veăng ‘no hnoăng kring tơniăn lâp plâi tơnêi. Ngế xiâm tơpui kâ dêi kong têa Sinuâ tối nhên, hơnăm 2021 ai pơxúa khât tung tơru\m cheăng pơla péa tơnêi têa drêng péa pâ troh leh tơbâ 20 hơnăm k^ tơhrâ Tơru\m cheăng [ă kong têa achê, tơru\m dêi rơpó.

Péa pâ kô ngăn mê cho rôh ki vâ mơnhông mơdêk tơniăn mâu hnoăng cheăng tơchoâm pơla kăn xiâm péa tơnêi têa, mơdêk tơru\m cheăng pơla péa pâ tung tu\m tơdroăng cheăng  kâ, tê mơdró, pro xiâm ăm pơla Sinuâ [ă  Rusi mơnhông cheăng kâ tung lâp plâi tơnêi, xuân môi tiah veăng  ‘no hnoăng pro tơniăn tung lâp plâi tơnêi.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định