Tăng ngăn hâi: 24/11/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang Pơlê kơxo# 8, ối tung cheăm Dak Rmăng, tơring Dak Glong, kong pơlê Dak Nông cho tíu ki ôh tá ai hên tơdroăng, môi tiah on tơhrik, troăng prôk, hngêi trung, hngêi pơkeăng [ă hyôh internet. Ôh tá ai kế tơmeăm tiah mê, akố xuân ai 2 ngế thái cô hơnăm ối nếo, mơhno\ng vâ ối tung pơlê vâ hnê kuăn ‘ne\ng hriâm. Hoàng Qui, Ngế chêh hlá tơbeăng cheăng tung Rơ’jíu Việt Nam kơpong Tây Nguyên ai [ai chêh tối ‘na tơdroăng cheăng mê. Pó vâi krâ-nho\ng o kô tơmâng.

 

A rêm kơxo má, drêng kuăn kơdrâi 3 hơnăm dế koi hlâk, cô Vàng Thị Chim hiăng riu a kơxo má vâ prôk 10km troh a hngêi trung râ má môi La Văn Cầu, a pơlê kơxo# 8, cheăm Dak Rmăng. Tơdế troăng ki cô kơtâu rơxế ki hiăng ton mê, trâm hên mâu tơdroăng ki to trâp hliâk, krêa, kreăng tro hlôp, tro kơtong. Tơdế troăng prôk ki mê, cô athế lôi rơxế vâ prôk chêng. Cô Vàng Thị Chim tối, ivá vâ dêi tơná kơdo mơ-eăm kâi prôk troăng hơngế, mơ-eăm tơkâ luâ xahpá vâ hnê chư, mê ki xiâm cho [riê hơ-ui kum mâu vâi o. Mâu vâi hdrêng dế tro hơnăm kâ têi, hơnăm vâ xông kân vâi xuân athế riu sap kơxo má, ôh tá koi xếo, prôk troăng châ chât km vâ troh a hngêi trung:

‘’Hok tro a tíu kố ôh tá hlê tơpui nâl Xuăn mê tung pơla pin hnê mê vâi o hok tro chía pá vâ re\ng hlê ple\ng. Á rế tơpui nâl Xuăn rế tơpui nâl Mông há vâ kum ăm vâi o tơ’lêi hlê. Pá môi tơdroăng ki pá ê nếo, hok tro akố lo ing mâu pơlê ki hơngế, troăng prôk pá puât. Hok tro akố xuân ôh tá châ hriâm lâm mauh yăo mê vâi o hrá hlê ple\ng tâ tâng vâ pơchông ngăn [ă pơlê kong kơdrâm’’.

 

Vâ teăm troh a hngêi trung, cô Vàng Thị Chim athế riu koi, prôk lăm sap ing kơxo má

 

Pak^ng cô Vàng Thị Chim ối ai thái Lý Văn Là, 25 hơnăm, hiăng xo on veăng ai kuăn ối tơx^n ối a pơlê, la thái Là xuân mot akố vâ hnê chư. Hơ-ui kơ thái ôh ta ai tíu kâ koi ối pơtê, môi rơpo\ng tung pơlê kơxo# 8 hiăng pế hmê kơchâi [ă  ăm thái kâ koi ối pơtê dêi a hngêi. Thái Là hnho hnê mơjiâng mâu hok tro kô chiâng mâu ngế hok tro ki rơkê ó khât, la thái bu pói rơhêng vâ klêi kơ’nâi tâi lâm 1 mâu vâi muăn ‘nâi pơchuât, ’nâi chêh, ’nâ tơpui nâl Xuăn [ă ôh tá kơxiâp vâ tơpui tơno [ă dêi pó, [ă thái cô.

‘’Pơlê xiâm a hơngế, ối a kong pơlê Hà Giang drêng lăm troh a Dak Nông hnê chư mê nôu pâ, kơdrâi kuăn á tâng tối ti mê xuân khéa hơ’nêng [ă tô tuăn, maluâ ti mê xuân ăm á prôk hnê. Ki xiâm xuân xua ing tơdroăng ki pá puât dêi tơná, drêng ối tơx^n nah lăm hriâm a kơpong kong ngo troăng prôk xuân xahpá mê  á xuân vâ hnê mơhno [ă hnê ăm mâu vâi o, vâi muăn châ hlê ple\ng vâ dêi tơná xuân môi tiah mâu vâi pú ki ế rơtế môi rơxông’’.

 

 

Thái Lý Văn Là hnê hok tro pơchuât chư

 

Hngêi trung La Văn Cầu ai 2 to lâm, ai lối 60 ngế hok tro. Tâi tâng hok tro akố pơrá to cho kuăn ‘ne\ng hdroâng Mông, rêh ối a mâu pơlê dêi cheăm Dak Rmăng. Sap ing hâi ki ai hngêi trung nếo kố nah, nôu pâ vâi o akố ki ‘ló athế riu kơxo má lăm a chiâk deăng, mê vâi pơrá mơdoh chôu phut a peăng kơxo [ă peăng kơxêi vâ chơ pơtroh [ă chơ vêh dêi kuăn ‘ne\ng. Hmái hơt^ng tâng ối pákong péa ku\n ngăn hbeăng dêi kuăn tung lâm hriâm ti lâi, ngoh Thào A Thay, môi ngế pâ dêi hok tro ki hriâm tung lâm mê tơmiât khíu hơ-ui kơ mâu thái cô [ă hok tro:

‘’Mâu thái cô mot hnê akố trâm hên tơdroăng pá puât [ă pá puih xua troăng prôk ’mêi ’măk ó khât, troh a rơnó mê hngê troăng trâp, hliâk lí ó khât. Maluâ ti mê á xuân hlo ro há drêng mâu thái cô kơhnâ mot akố vâ hnê hriâm, á xuân mơnê kơ mâu thái cô hên. Pói tơngah tung la ngiâ ah, tơnêi têa kô kum ‘mâi rơnêu [ă mơjiâng pro nếo troăng prôk ki krá le\m tâ vâ tơ’lêi prôk lăm’’.

 

Hngêi trung râ má 1 La Văn Cầu ai 4 to lâm hriâm cho tíu ối dêi lối 60 ngế hok tro cho hdroâng mơngế Mông dế hriâm

 

Thái Lý Seo Chá, Kăn pho\ pơkuâ ngăn hngêi trung râ má môi La Văn Cầu, cheăm Dak Rmăng, tơring Dak Glong tối: Pơlê kơxo# 8 hdrối nah ôh tá ai hngêi trung. Troh hơnăm 2019 mâu khu ki ai tuăn hơ-ui vâi hiăng kum liăn mơjiâng pro 4 to lâm hriâm, hngêi trung hiăng xo tíu ki kố vâ ăm mâu kuăn ’ne\ng a pơlê kơxo# 8 [ă kơxo# 3 ki ối tâ tá vâ mơhriâm. Hnê chư akố, tá thái Lý Văn Là [ă cô Vàng Thị Chim pơrá mơhno\ng pleăng dêi hnoăng cheăng, tá hâi châ kâ liăn khế. Khu pơkuâ ngăn hngêi trung râ má môi La Văn Cầu dế mơhnhôk khu thái cô veăng rơtế kum ăm mâu thái cô ối a pơlê vâ hnê chư ăm vâi o hok tro:

‘’Ki ahdrối tâ, vâ rak tơniăn tơdroăng rêh ối dêi thái cô ki hnê chư a pơlê kơxo# 8, mê ko\ng đoân hiăng tơru\m cheăng [ă hngêi trung kum ăm 2 ngế thái cô ai  tíu kâ koi ối pơtê. Ki ahdrối tâ athế kơnôm kuăn pơlê veăng kum vâ thái cô tơniăn tơdroăng rêh kâ ối, hngêi trung rơtế [ă mâu thái cô [ă mâu ngế ki ê dêi hngêi trung kô kum tíu kâ ối pơtê ăm 2 ngế thái cô ki ối hnê tung kơpong pơlê kố’’.

Ai hên tơdroăng khoh pro 2 ngế thái cô hơnăm ối nếo vâ mot hnê chư tung pơlê, la ki xiâm má môi mê cho ing hiâm mơno khíu hơ-ui, tơdroăng ki hloh pâ kơ mâu vâi o hơnăm ối hdrêng, hlo tơdroăng ki kơdo mơ-eăm, ôh tá xâu xahpá dêi hok tro a tíu kố. La ngiâ ah, mâu vâi o hdrêng ki kơtiê kô ‘nâi tơpui nâl Xuăn, kô châ hnê chư [ă luâ tâ kơ mê nếo kô châ pêi pro tiô dêi hiâm mơno tơná pói vâ.

Hoàng Qui chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định