Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Tơpui a rôh hôp tơbleăng ki nếo achê kố, kăn pơkuâ Tíu xiâm hbrâ mơdât pơreăng châu Phi, cho pôa John Nkengasong tối nhên, tơdroăng ki pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 po rơdâ ăm kuăn pơlê tâ tá tơdroăng ki châ xo pơkeăng vaccine [ă hnoăng cheăng hbrâ vâ tê ăm mâu kong têa ki ê.

Pôa John Nkengasong tối, tô tuăn châu Phi hên tơdroăng ki kô ôh tá châ pâk vaccine hbrâ mơdât Covid-19 tơdrêng, tung pơla mâu kong têa ki kro mơdro\ng nôkố dế pơkâ roê sap ing mâu khu ki mơjiâng pro pơkeăng vâ pêi pâk ăm kuăn pơlê kong têa dêi tơná a poăng hơnăm 2021.

Rơtế tung hâi, Khu tơru\m ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO hnan thế mâu kong têa châu Phi mơdêk ivá tung mâu kơvâ cheăng khăm pơlât hbrâ mơdât pơreăng vâ hbrâ rơnáu pêi pro tơdroăng ki pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 ăm kuăn pơlê tung pơla re\ng má môi.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định