Tăng ngăn hâi: 7/4/2020

VOV4.Sêdang - Klăng châ 1 pơla măng t^ng kố, lâp tơnêi têa pin hiăng ăm thế klâ tung lâp pơlê pơla plâ 15 hâi vâ hbrâ mơdât tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19. Tung mâu hâi hiăng luâ, hên ngế hiăng ‘nâi xúa chôu phut kố vâ hriâm tâp, pêi cheăng online, [ă hên kuăn pơlê athế pêi pro ki klâi vâ i ro tung dêi hngêi trăng? ’’Ối a hngêi xuân ro’’ cho tơdroăng ki hên ngế dế tơmiât [ă vâ pêi pro, xuân cho inâi dêi hnoăng cheăng ki Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât tơnêi têa hiăng tơru\m cheăng [ă Vi [an hnê ngăn Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam, Khu xiâm rak liăn kum vâi hdrêng dêi Khu lâp kong têa-UNICEF mơ’no pêi pro.

 

 

{ă nghệ sỹ ưu tú Thúy Đạt ai tối tiah kố, mâu hâi ki lâp tơnêi têa veăng tơchuôm ivá mơno vâ tơplâ mơdât [ă pơreăng Covid-19 xuân cho mâu hâi ki jâ pêi cheăng kơhnâ má môi. Hdrối mê hía nah, jâ hmâ ai show mơđah, la nôkố, jâ ối a hngêi chêh pro thơ, chêh tối mâu tơdroăng hơdruê pơtâng hnê ‘na tơplâ mơdât [ă pơreăng. Klêi kơ’nâi [ai hơdruê tơdrá xẩm ‘’Tình yêu thời dịch bệnh’’, jâ ối chêh tơ’nôm hên mâu [ai ki nếo, môi tiah: ‘’Việt Nam đất nước tôi yêu’’, ‘’Tôi yêu đời yêu nước Việt Nam tôi, ’’Thương mẹ’’. Nếo achê pơla kố, nghệ sỹ ưu tú Thúy Đạt ối chêh po 2 [ai thơ ki nếo xuân ai ko tơplâ mơdât pơreăng Covid-19, mê cho [ai: ’’Cho dù mày có hiểm nguy’’, [ă ‘’Chỉ có ở Việt Nam’’.

Nghệ sỹ ưu tú Thúy Đạt tối ăm ‘nâi, lâp tơnêi têa dế ‘no dêi ivá tơplâ mơdât pơreăng, [ă mơngế nghệ sỹ drêng kố, luâ tâ roh ki ê thăm rế athế chêh pro mâu [ai hơdruê, vâ pơtroh rơdâ,lâp lu mơdêi ó tâ nếo vâ pơxo#, hơlêm tuăn hiâm, tuăn mơno khên tơnôu [ă ivá tơru\m  pơla hdroâng kuăn mơngế:

‘’Lâp tơnêi têa dế ‘no ivá mơno tơplâ mơdât [ă pơreăng kố, á tơmiât á cho môi ngế nghệ sỹ. Cheăng ‘na kơvâ mơhno túa le\m tro mê pin athế pêi pro mâu tơdroăng cheăng vâ veăng ăm dêi tơnêi têa tiah dế nôkố. Tâi tâng rêm ngế kuăn pơlê pơrá vâ môi tuăn [ă tơná á xuân ôh tá păng lôi ‘na tơdroăng chêh pro mâu [ai hơdruê. Môi tiah mâu tơdroăng hnê tối athế truâ kên pâng rơkong, môh, xếo ko\ng [ă têa pơkeăng, ối klâ krê, rak vế krúa le\m dêi châ chăn tơná, rơpo\ng hngêi. Mê cho vâ mơhno tơdroăng ki pâ nhuo#m kơ pơlê pơla hên má môi, kal má môi [ă rêm ngế kuăn pơlê dế nôkố’’.

Pơreăng Covid-19 ai hên tơdroăng ki pin tá ti ‘nâi hdrối ga ti lâi tung la ngiâ, xua mê, hên khu mơdró kâ, khu pơkuâ cheăng, mâu râ ngăn ‘na tơdroăng cheăng hiăng pơtê tâi tâng mâu roh hôp, tơdroăng ki tơku\m kơdrâm mơngế, tơdrêng amê, mơhnhôk thế rêm ngế pêi cheăng a hngêi, tơpui tơno, chêh tối tung trang web, ôh tá xê athế lăm cheăng a kơ koan. Tơdroăng ki mê, hiăng kum ăm mâu rơxông nếo châ tơ’nôm chôu phut pêi dêi cheăng krê tơná [ă rơpo\ng hngêi. Hên hdroh, mâu tơdroăng ki ro ga cho tơdroăng ki hmâ hlo tiah kố:

‘’Á ai hang lông ku\n mê á pêt môi iâ mâu kơchâi, reăng, ngăn hlo ga tơpo reăng á xuân tâ ro, tơdroăng rêh xuân tiah hơ-in, hmiân tâ.

Á ối a hngêi [ă dêi nôu, dêi [ă kơnốu pế hmê, pơchên kơchâi [ă dêi nôu, rế pế rế tơno tơnêng. Á xuân toh chôu vâ tơpui tơno hên tâ [ă nôu pâ tung pơla kâ hmê lơ pế kế kâ. Drêng ối a hngêi, tơpui tơno hên tơdroăng tiah mê, thăm pro ngin rế mơjo pâ dêi pó hên tâ, tơdroăng rêh ối thăm rế roh rih tâ’’.

Jâ Rana Flowers, Kăn teăng mâ UNICEF a Việt Nam, tơdroăng ki ro drêng ối a hngêi jâ tâ plâi hơmu tung kơtuh hngiú vâ ăm dêi kuăn kâ. Jâ xuân xup video dêi tơná túa pro kế kâ kố môi tiah vâ veăng môi tuăn [ă tơdroăng: ’’Ối a hngêi xuân ro’’ xua Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât, Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam [ă UNICEF hiăng mơ’no:

‘’Koh hmât kơ pú hmâ, vâ mơhno tối tơdroăng ki ro, lơ pro ki klâi ăm i ro drêng ối a hngêi, á hiăng prêi pro tiô tơdroăng ki kuăn kơdrâi á pói vâ [ă mơhno ăm pó ngăn, tơmâng. Kuăn á ga rơhêng vâ kâ plâi ki kố. Ga tơ’lêi tê, pó bú pâ plâi hơmu a tơdế, tiê têa plâi krui tung mê,’măn tâi tâng mâu tơmeăm ki mê tung môi to mo\ng, klêi mê, tâ tung kơtuh hngíu. Plâi hơmu drêng hiăng hngíu ah ga kô tâ ngeăm rơngiâp'’.

Tơdroăng ‘’Ối a hngêi xuân ro’’ krếo thế rêm ngế mơhno tối dêi tơdroăng ki ro tơná a hngêi, ing mâu tơdroăng pêi pro rêm hâi, môi tiah pế hmê, pơtâp ivá, hriâm tâp, troh a mâu tơdroăng ki kân tâ, môi tiah sap rơnuâ hmân ếo ki le\m, mơđah rơnuâ hmân ếo dêi tung hngêi, hơdruê tiô tơdrá, mơđah môi tơdroăng tuih xuâng ki vâ pơro. Pôa Hầu A Lềnh, Ngế cheăng tung Khu xiâm Đảng, Kăn pho\ hnê ngăn, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Vi [an xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam pói rơhêng vâ, rêm ngế, rêm rơpo\ng hngêi athế rak vế, pêi pro tiô rơkong hnê tối ‘’ối a hngêi’’ [ă hiâm tuăn hơniâp ro, [ă veăng ‘no hnoăng cheăng vâ tơplâ [ă pơreăng:

‘’Pơreăng Covid-19 rế hía rế ó. Pin athế veăng tơdjuôm ivá mơno tơplâ [ă pơreăng, xua vâ kum ăm ivá dêi tơná [ă pơlê pơla tung mâu hâi khế ki kố, athế pôi tá lo pá kong, lăm troh a mâu tíu ki kơdrâm mơngế vâ pôi tá ai tơdroăng tro tâ tú pơreăng [ă tơdjâk chiâng pơreăng troh hên mâu vâi ki ê. Athế pro mâu hâi khế ki tơviah kố, chiâng roh ki vâ tơru\m [ă pêi pro hên tơdroăng ki ai pơxua ăm dêi tơná, rơpo\ng hngêi [ă pơlê pơla’’.

Luâ tâ kơ mê, drêng lâp tơnêi têa veăng rơtế môi hiâm môi mơno, môi ivá ối klâ krê tung lâp pơlê pơla, mê cho ti xê to tơdroăng ro dêi rêm ngế drêng ối a hngêi xếo, mê ối veăng kum tơ’lêi hlâu ăm hneăng tơplâ pơreăng Covid-19 dế rế hía rế pa puih [ă xâu xía. Ti xê ga ai xêh ôh mê tung mâu hâi achê pơla kố, lối rơtuh ngế kuăn pơlê tung tơnêi têa [ă lâp plâi tơnêi pơrá ai pơchân tối: ’’Athế ối môi tíu drêng tơnêi têa kal’’ lơ mâu [ok thái pơkeăng ai tối rơdêi: ’’Ngin lăm pêi cheăng xua pó. Pó athế ối a hngêi xua ngin’’.

 

Bích Ngọc -VOV1 chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng