Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Tiô troăng hơlâ, hnoăng cheăng, túa ki mơnhông pêi cheăng kâ - rêh ối pơlê pơla dêi Tơdroăng tối tơbleăng mơgêi hnoăng pêi cheăng kâ - rêh ối pơlê pơla plâ 10 hơnăm, sap ing hơnăm 2011-2020, mơjiâng troăng hơlâ ki mơnhông pêi cheăng kâ - rêh ối pơlê pơla 10 hơnăm, sap ing hơnăm 2021-2030, Hlá mơ-éa pơtroh ăm Hneăng hôp kân Đảng lâp tơnêi têa má 13 hiăng mơ’no hnoăng cheăng: mơnhông mơhno túa le\m tro, rêh ối pơlê pơla, rak vế, pêi pro ki rơkê ple\ng [ă tơdâng tơ’mô pơlê pơla; ôh tá pơtê tơdroăng mơnhông ‘na kế tơmeăm pêi lo, hiâm tuăn mơno dêi kuăn pơlê.

Mơnhông tung tu\m têk tơdroăng cheăng, krá tơniăn, ‘’Ôh tá ai kơbố tro lôi mơhrâm pá ro\ng’’ mê xuân cho môi tung mâu tơdroăng ki hiăng châ mơ’no tơpui tối leăng a mâu hneăng hôp kân Đảng [o# mâu kong pơlê kơpong Tơdế tơnêi têa, Tây Nguyên ki vâ pêi pro.

 

 

Tơdroăng mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla kơpong hdroâng kuăn ngo peăng kong ngo cho 1 tung 4 tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla ki kal dêi kong pơlê Khánh Hòa tung hơnăm 2015 – 2020. Tung 5 hơnăm hdrối nah, kong pơlê Khánh Hòa hiăng xing xoăng lối 140 rơtal liăn ‘no tơdrêng a ăm peăng kong ngo, to\ng [ă mâu tơdroăng ki ê lối 270 rơtal liăn. Kơxo# liăn kố kum ăm vâ chê 2 rơpâu túa pơkâ pêt mơjiâng tơmeăm dêi kuăn pơlê. Hngêi trăng, troăng klông kơpong kong ngo châ ‘no liăn tơdâng tơ’mô, tâi tâng cheăm hiăng ai troăng ki rơxế ô tô chiâng kơto troh a tíu xiâm cheăm, hên kế tơmeăm ki kal châ ‘no liăn pro.

Tơdroăng ki rơpo\ng kơtiê hiăng hdroh châ 25%. Laga, tơdroăng kố xuân tá hâi châ tiô pơkâ, kơxo# rơpo\ng kơtiê a 2 tơring kong ngo a kong pơlê xuân ối châ lối 30%. Troh nôkố, tơring Khánh Sơn tá hâi ai cheăm ki lâi pêi klêi tơdroăng pơkâ thôn pơlê nếo. Pôa Nguyễn Văn Nhuận, kăn pho\ pơkuâ ngăn Đảng ủy tơring, kăn hnê ngăn Vi [an tơring Khánh Sơn ăm ‘nâi, hneăng hơnăm la ngiâ ah, tơring mơ-eăm mơdêk tơdroăng rêh ối kuăn pơlê:

‘’Nôkố, rêm ngế tung tơring pêi lo liăn bu châ 20,5 rơtuh liăn, pơkâ dêi Hneăng hôp Đảng [o# tơring, la ngiâ ah ai 48 rơtuh liăn rêm ko mơngế, dế châ tơdế. Cho ing mâu tíu dêi mâu cheăm a Khánh Sơn ối iâ. Athế ai troăng hơlâ pơkâ nhên, mơhnhôk tâi tâng mâu kơxo# liăn dêi pơlê pơla, malối kong pơlê athế mơ-eăm to\ng kum. Loi tơngah ai tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ‘na kơdroh kơtiê châ to\ng kum, tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ‘na ‘no liăn cheăng kum ăm kơpong hdroâng kuăn ngo. Mê cho tơdroăng ki ivá ‘na ‘no liăn cheăng’’.

Pôa Mấu Văn Phi, kăn pơkuâ ngăn Đảng ủy Khánh Vĩnh ăm ‘nâi, hneăng hơnăm la ngiâ ah, tơring kô tơbleăng tơdâng tơ’mô mâu troăng hơlâ kơdroh kơtiê [ă hên troăng, krá tơniăn, malối cho kơpong hdroâng kuăn ngo; pơtối pêi pro tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ‘na kơdroh kơtiê [ă tơdroăng rêh ối pơlê pơla krá ton. Pơla hdrối kố nah, tơring Khánh Vĩnh mơnhên mâu túa hdrê loăng pêt ki xiâm môi tiah krui [o\ng kơtôu ngiât, plâi mit nghệ, plâi nong cát [ă hên ki ê vâ tơku\m ‘no liăn  roê hdrê, kih thuât rak ngăn, kơxo# liăn kum kuăn pơlê hơ’leh pêt mâu hdrê loăng.

Mâu troăng prôk tro pơkâ ‘na tơdroăng ki hơ’leh hdrê pêt, cheăng kâ, hnê cheăng ăm kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo kô kum Khánh Vĩnh hluăn ing kơtiê. Pôa Mấu Văn Phi, kăn pơkuâ ngăn Đảng tơring Khánh Vĩnh ăm ‘nâi:

‘’Ki xiâm mê cho pin athế hluăn kơtiê, mơ-eăm tung hneăng la ngiâ. Bu môi tơdroăng pơkâ mê xo la ai hên troăng hơlâ, hên tơdroăng tơkêa, hên tơdroăng pơkâ pêi pro. Môi túa pơkâ pêt mơjiâng tơmeăm, pêi cheăng kâ tơ-[rê pơtối po rơdâ tung pơlê pơla. La ngiâ kố ah, mơnhông mơdêk hngêi trăng troăng klông, tơdjêp, roê, tê kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng dêi vâi krâ nho\ng o. {ă mâu tơdroăng cheăng pêi ki nhên, tơ-[rê rơkê, tơrêm hơnăm’’.

Mơdêk tơdroăng rêh ối kuăn pơlê ôh ti xê to [ă tơdroăng ki pêi lo liăn mê ối cho tơdroăng ki kơdroh kơtiê ki hên troăng, mơdêk tơdroăng rêh ối mơhno túa le\m tro hiâm mơno ăm kuăn pơlê. Hlá mơ-éa ki pơtroh ăm Hneăng hôp khu kăn lâp tơnêi têa rôh má 13 dêi Đảng pơkâ tơdroăng ki mơjiâng kuăn mơngế Việt Nam ho\ng tơdroăng ki pơxiâm ăm hiâm mơno pâ nhuo#m tơnêi têa, tuăn hiâm khên tơnôu, hâk tơngăm hdroâng mơngế, tơru\m tung pơlê pơla [ă rơhêng vâ mơ-eăm.

Mơjiâng kuăn mơngế xuân cho 1 tung 6 tơdroăng ki kal dêi tơdroăng pơkâ Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Phú Yên rôh má 17. Mê cho mơjiâng kuăn mơngế Phú Yên mơnhông tung tâi tâng, tơtro [ă tơdroăng ki mơnhông mơdêk hiâm mơno, [ă tơdroăng rêh ối pơlê pơla.

Pôa Trần Hữu Thế, kăn pho\ pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê, kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê Phú Yên tối nhên, dế pro rế hía rế vâ mơjiâng hlá mơ-éa, mơhno túa le\m tro mơdêk tơdroăng rêh ối kuăn pơlê:

‘’Ngin dế mơ-eăm tơdroăng pơkâ athế rêh, tâng pin tí tăng tro mê pin hiăng [lêi trâng la tí tăng ôh tá tro mê cho ôh tá tơ-[rê. {ă xua ing mâu tơdroăng ‘na mơhno túa le\m tro mê, tơdroăng pơkâ mơhno túa le\m tro mê, mâu kế tơmeăm kơnía ‘na mơhno túa le\m tro kô cho mâu tơdroăng ki kal, ai tơdroăng ki xiâm tung pêi cheăng. Vâ kuăn pơlê pin troh [ă tăng ‘nâi, mơdêk tâ mâu tơdroăng cheăng mơhno túa le\m tro. Tung tơdroăng ki kal mê, tơtro [ă tơdroăng ki to\ng kum rêh ối pơlê pơla’’.

Hơnăm 2020, xua tơdjâk dêi pơreăng Covid-19, ki rơdêi ‘na mơdêk cheăng kâ dêi mâu kong pơlê peăng Tơdế Tơnêi têa [ă Tây Nguyên pơrá ôh tá kâi mơnhông. La mâu kong pơlê pơrá hiăng tơbleăng hên mâu troăng hơlâ, to\ng kum liăn, phái ăm kuăn pơlê ki ai tơdroăng rêh ối xơpá. Mâu kong pơlê pơkâ troăng hơlâ vâ mơdêk tơdroăng ki pêi lo liăn, hlê ple\ng tung tơdroăng rêh ối ăm kuăn pơlê. Rơtế [ă mâu tơdroăng ki rơdêi nếo châ tơbleăng, mâu kong pơlê Tây Nguyên ai tơ’nôm rôh vâ mơnhông ki kơnía [ă ki rơdêi ‘na khôi hmâ cho pêi chiâk deăng. Kơpong ki pêt tiu, kơphế ki dâi le\m má môi lâp plâi tơnêi, dế kô trâm mâu ki ôh tá tơniăn [ă xơpá xua Tơkêa EVFTA hiăng châ xêt khât.

Hneăng hôp Đảng [o# mâu kong pơlê Tây Nguyên hneăng hơnăm ki nếo 2020 – 2020 pơtối mơhno tối hiâm mơno [ă tơdroăng ki pôu râng hnoăng cheăng, kho\m mơ-eăm mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla vâ ‘’pôi tá la lâi pơtê mơdêk tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê’’. Tie#n sih Nguyễn Duy Thụy, ngế cheăng tung Ho#i đong tơpui leăng Tíu xiâm Đảng, Vie#n trưởng Vie#n Khoa học xã hội kơpong Tây Nguyên tối tiah kố, mâu tơdroăng pơkâ, troăng hơlâ vâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla, tơpui kâ, kring vế pơlê pơla cheăm bêng ăm kơpong hdroâng kuăn ngo hơnăm la ngiâ, kal pêi pro nhên tơdroăng ki hơ’leh túa cheăng kâ tơ-[rê ăm khu ki châ to\ng kum:

‘’Tung pơla trâm pá môi tiah dế nôkố, vâ mơjiâng mâu tơdroăng ki mơnhông mơdêk ‘na cheăng kâ rêh ối pơlê pơla [ă pro chiâng tơdroăng gak kring, kong prâi, tơnêi tíu ăm hdroâng kuăn ngo mê ki xiâm athế hơ’leh tơdroăng cheăng kâ tiô túa ki tơ-[rê má môi. Laga, ki kal, khôi túa tơlá, tơdroăng ki ai hlâu dêi rêm kơpong, rêm kong pơlê mê ai hneăng ki hơ’leh túa cheăng kâ ăm tơtro. Môi tung mâu túa pơkâ hơ’leh túa cheăng kâ gá kal khât xuân môi tơdroăng ki pêi pro klêi tơ-[rê ‘na cheăng kâ mê cho mơjiâng kế tơmeăm tung pêi chiâk deăng hưh cơ vâ kơdroh kơtiê ăm kơpong hdroâng kuăn ngo ki ối trâm xơpá’’.

Drêng veăng tơpui tối tung kơxop hlá mơ-éa ki pơtroh ăm Hneăng hôp 13 dêi dêi Đảng, pôa Võ Tấn Tài, kăn pho\ hnê ngăn xuân cho kăn chêh tôm xo rơkong mâu khu tơru\m tơroâ kong pơlê Dak Lak tối nhên, vâ pêi pro châ tơ-[rê mâu tơdroăng pơkâ dêi Đảng, tơdroăng ki mơdêk ivá rơdêi tơru\m tung tâi tâng hdroâng mơngế cho kal khât, xua séa ngăn tá troh tui lui mâu tơdroăng cheăng hơ’leh nếo cho xua kuăn pơlê pin xua tơdroăng pơkuâ dêi Đảng hiăng mơjiâng chiâng.

‘’Á hlo hlá mơ-éa pơtroh rôh kố ai tối troh mơdêk ivá rơdêi tơru\m tâi tâng hdroâng mơngế, tâi tâng tơdjuôm ivá môi hiâm mơno. Á ngăn mê cho môi tơdroăng ki mơnhên tối tơtro [ă cho môi túa tơmiât tơtro vâ mơdêk ivá rơdêi dêi tâi tâng hdroâng mơngế tung pêi pro châ tơ-[rê tơdroăng cheăng hơ’leh nếo xuân môi tiah tơdroăng pơkâ dêi Đảng mơ’no.

VOV

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định