Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Joe Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ki nếo hâi lơ 21/1 hiăng tơbleăng tơdroăng tung la ngiâ dêi tơnêi têa vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. Laga, pôa Joe Biden xuân tối tiah kố, athế pêi pro hên khế mê nếo kâi hơ’leh tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng.

Tơdroăng cheăng tung la ngiâ dêi tơnêi têa dêi pôa Joe Biden tơbleăng tung mê, ai tá tơdroăng ki mơdêk pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng vâ kơdroh ki ki tâ tú dêi virus, pơkâ thế truâ kên pâng môh rơkong [ă pâk xo mơheăm séa ngăn xuân môi tiah mâu troăng hơlâ khăm pơlât a tíu ki rêh ối tơdjuôm.

Pôa Joe Biden xuân hiăng k^ 10 tơdroăng pơkâ vâ hbrâ mơdât [ă rôh ki ôh tá tơniăn ‘na khăm pơlât a kong têa Mih dế nôkố. Tiô pơkâ dêi kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ki nếo, Kơ koan rak ngăn tơdroăng ki pêi pro tơdrêng kô pơxiâm pêi mâu tơdroăng mơjiâng 100 tíu xiâm pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng tung pơla 1 khế, Tíu xiâm Séa ngăn [ă Hbrâ mơdât pơreăng kô tơbleăng po rơdâ xúa vaccine a mâu tíu tê pơkeăng a mâu kong pơlê, tung mê, Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă tơdroăng ki rak ngăn ‘na rêh ối kô rah xo tơ’nôm mâu ngế ki cheăng ‘na khăm pơlât ăm tơdroăng cheăng ki pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định