Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơ’nâi hôp tơpui tơno [ă kuăn pơlê kơpong Tơdế tơnêi têa – Tây Nguyên, kơxêi lơ 28/9, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa [ă Khu kăn dêi Chin phuh hiăng ai roh tơpui tơno [ă mâu kăn xiâm kong pơlê Dak Lak, cho kong pơlê ki a tơdế kơpong Tây Nguyên, rak ki mơnhông mơdêk cheăng kâ xuân ối tơniăn tung pơla dế trâm pá ing pơreăng Covid-19.

Tiô tối tơbleăng dêi kong pơlê, GRDP 9 khế apoăng hơnăm 2020 dêi Dak Lak riân châ 39 rơpâu 494 rơtal liăn, tâk dâng 8,67% tâng vâ  pơchông [ă hơnăm 2019. Tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo châ mơjiâng tơku\m tơbleăng pêi, mơ-eăm troh tâi hơnăm 2020 ai 61/152 to cheăm châ mơnhên tối, tâk 9 to cheăm tâng vâ pơchông [ă hơnăm nah. Tâi tâng kơxo# liăn pê lo dêi kong pơlê châ 5 rơpal 632 rơtuh liăn, châ 89% tiô tối hdrối dêi tíu xiâm pơcháu.

Xông tơpui a hâi pêi cheăng, pôa Nguyễn Xuân Phúc khe\n kơdeăn, Dak Lak hiăng mơ-eăm khât ‘nâng, hên tơdroăng cheăng châ pêi tơ-[rê tung pơla dế trâm tơdroăng pá xua pơreăng Covid-19. Pêi cheăng tâk hên [ă dế mơ-eăm a kơlo ki hên tâ nếo (10,3%) ta troh tâi hơnăm 2020. Tơ’mot khu ‘no liăn cheăng tơmâng khât tá tơdroăng ‘no liăn cheăng tung tơnêi têa [ă kong têa ê, hên mâu khu ‘no liăn cheăng chêh inâi vâ pêi tơdroăng tơkêa bro ki nếo tung mâu tơdroăng cheăng dêi kong pơlê, liăn ngân châ mơhá, malối, ‘na cheăng lêng, kring tơniăn pơlê pơla cheăm bêng.

‘Na tơdroăng hbrâ vâ tơku\m po hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Dak Lak roh má 17 hneăng hơnăm 2020 -2025 la ngiâ, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối thế pêi pro tro mâu tơdroăng cheăng hbrâ tơdroăng, pê klêi mâu hlá mơ-éa chêh [ă mơ-eăm ‘na tơdroăng kal kí má môi, pơtối pêi pro tro tuăn kuăn pơlê; tí tăng ‘nâi ple\ng nhên tơdroăng, hnoăng cheăng ki ai hlâu dêi kong pơlê; tơru\m môi tuăn, mơ-eăm mơjiâng Dak Lak, tăng troăng hơlâ mơnhông mơdêk ăm tơtro má môi ăm mâu kăn [ă kuăn pơlê tung kong pơlê.

Tối ăm ‘nâi ‘na mâu troăng hơlâ vâ mơnhông mơdêk Dak Lak, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên troh tơdroăng mơjiâng pơkâ mơnhông cheăng kâ, rak tơniăn, mơ-eăm tơplâ vâ châ tơ-[rê, pro tơ’nhiê tơdroăng hriăn vâ pro dêi khu ‘mêi ki kơneăm. Tơdrêng amê pêi tro tơdroăng pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối, pơtối rak ki rơdêi dế kong pơlê kơpong Tây Nguyên.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa thế mâu khu xiâm, kơvâ cheăng ki tơdjâk troh tí tăng ‘nâi ple\ng, pê klêi mâu troăng prôk ki tơdjêp a Dak Lak [ă mâu kơpong cheăng kâ kân dêi tơnêi têa; mơnhông cheăng kâ rêh ối dêi kong pơlê. Pak^ng mê, hnối tơru\m pê klêi mâu pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối  dêi kong pơlê Dak Lak.

A rôh pêi cheăng, teăng mâ kơvâ hngêi rak liăn, pôa Nguyễn Xuân Phúc hiăng diâp 100 toăng hngêi ăm mâu kơtiê, rêm toăng hngêi mê kơnâ 70 rơtuh liăn.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định