Tăng ngăn hâi: 21/10/2020

 

VOV4.Sêdang – Pôa Phạm Minh Chính, Ngế cheăng tung Khu xiâm kal kí, Kăn hnê ngăn Đảng, Ngế pơkuâ xiâm khu tơru\m cheăng tơnêi têa nếo hôp tơpui tơno [ă pôa Suga Yoshihide, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk dế lăm pôu Việt Nam. Pôa Phạm Minh Chính tối, Việt Nam nhoăm tơru\m cheăng trâu rơdâ [ă Nhuk; tối ki loi tơngah lăm pôu dêi pôa Suga kô veăng ‘no hnoăng vâ tơdroăng tơru\m pơla Việt Nam – Nhuk mơnhông rơdêi tâ nếo. 

 

 

Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pơkuâ xiâm khu tơru\m cheăng tơnêi têa tơpui tơno [ă pôa Suga Yoshihide, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk tối rơrêk tung hiâm mơno [ă mơnê tơdroăng ki tơdah kân krip ki Việt Nam hiăng pro ăm khu, mơhno púi vâ mơdêk tâ nếo tơru\m cheăng [ă dêi rơpó rế trâu rơdâ xua vâ pro hơniâp le\m a kơpong châu Á [ă Việt Nam. Péa pâ vâ môi tuăn pơtối mơdêk tơru\m cheăng pơla péa Đảng Ko\ng sản dêi Việt Nam [ă Đảng Dân chủ Tự do Nhuk, mơdêk tơru\m cheăng pơla péa kăn Kuo#k ho#i péa tơnêi têa, ing mê, veăng ‘no hnoăng mơnhông tơchoâm tơru\m cheăng pơla péa tơnêi têa.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định