Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih tối pơtâng kô lo ing chin phuh tâng kuăn pơlê tâ ph^u hên ăm pôa Joe Biden. Kố cho roh ki pôa ai tơpui tối tung T^ng kân koh mơnê Pâ Xeăng hâi lơ 26/11, pôa Donald Trump, tối ăm ‘nâi, tâng pôa Joe Biden châ khu teăng mâ kuăn pơlê tối tơbleăng hiăng châ [lê trâng, pôa Trump kô lo ing chin phuh. Maluâ ti mê, pôa Donald Trump xuân ai tối nhên mơni kô pá vâ thu, xua pôa mơne\n tối ai hên tơdroăng ki ôh tá tơdrăng tung tâ ph^u. Kố cho roh apoăng pôa Donald Trump hiăng tiâ khu chêh hlá tơbeăng riân sap ing hâi tâ ph^u a lơ 3/11.

Tiô luât xiâm kong têa Mih, ngế ki lâi châ lối 270 ph^u dêi kuăn pơlê, tí xê tiah ph^u ki tiah hmâ, mê kô châ to pro Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih. Mâu kuăn pơlê kô tơku\m hôp a hâi lơ 14/12 vâ rah xo Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih. Kuo#k ho#i hneăng ki nếo kô vêh riân ngăn kơxo# ph^u a hâi lơ 6/1/2021 hnối tối pơtâng ngế ki châ [lê trâng.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định