Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 13/7, pôa Võ Văn Thưởng, kăn cheăng tung tíu xiâm kal kí, kăn pơkuâ ngăn Tíu xiâm Đảng, Kăn pơkuâ khu pơtâng tối tơdroăng kal Tơnêi têa rơtế [ă Khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng hiăng lăm séa ngăn pêi pro tơdroăng pơkâ kơxo# 35 dêi Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí ‘na Hneăng hôp Đảng [o# rêm râ a kong pơlê Dak Lak, pêi pro troh Hneăng hôp rôh má 13 dêi Đảng.

 

 

Pôa Võ Văn Thưởng, kăn pơkuâ Khu pơtâng tối tơdroăng kal tơnêi têa xông tơpui a rôh pê cheăng

 

Tơpui a rôh pêi cheăng, pôa Võ Văn Thưởng pơkâ thế, Khu pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Dak Lak pơtối séa ngăn tơdroăng ki hnê mơhno dêi Tơnêi têa vâ pơkâ thế châ tơ-[rê tơdroăng pơkâ kơxo# 35 dêi Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí.

Tơku\m mơdêk ki rơkê ple\ng, pêi pro trâu hơngế [ă hên tơ’nôm kơxop hlá mơ-éa Tối tơbleăng tơdroăng kal kí dêi Đảng [o# kong pơlê tung tơdroăng ki tơtro [ă tơdroăng ki ai khât, athế mơhno tối ăm hnoăng cheăng Dak Lak cho tíu xiâm dêi kơpong Tây Nguyên; séa ngăn túa pơkâ cheăng ki xiâm, mơjiâng Đảng cho kal xiâm, tơdroăng mơhno túa le\m tro cho tuăn hiâm dêi pơlê pơla, kring vế pơlê pơla cho hnoăng cheăng ki kal, đi đo pêi pro.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng