Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# kong pơlê An Giang roh má XI, hneăng hơnăm 2020 – 2025 hiăng pơxiâm po kơxo lơ 24/9. Troh veăng hneăng hôp [a\ hnê mơhno Hneăng hôp, pôa Võ Văn Thưởng, Kăn xiâm pơkuâ ‘na tơdroăng loi t^ng tiô khôp Tơnêi têa pơkâ tung la ngiâ, An Giang tơmâng mơjiâng tơdâng tơ’mô, tu\m têk khôi túa le\m tro – rêh ối pơlê pơla, mơdêk tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê.

 

Pôa Võ Văn Thưởng xông tơpui hnê mơhno Hneăng hôp

 

 

Thăm krá tơniăn tơdroăng cheăng lêng – gâk kring, krá tơniăn tơdroăng kal kí, tơniăn pơlê pơla tung kong pơlê; pơtối mơdêk ivá pơkuâ [a\ ivá tơplâ dêi Đảng [o#, mơjiâng khu cheăng kal kí mâu râ krúa le\m, ó rơdêi, tơtro, pêi cheăng châ tơ-[rê; rak ngăn mơjiâng khu kăn [o# ki rơkê, chiâng pêi cheăng, pôu râng hnoăng cheăng, châ kuăn pơlê loi tơngah. Pơtối mơjiâng, mơnhông kăn [o# ối nếo, kăn [o# mơngế kơdrâi mơngế hdroâng kuăn ngo tơtro, pêi cheăng ton xo\n.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định