Tăng ngăn hâi: 5/8/2020

 

VOV4.Sêdang - Pêi pro tiô pơkâ dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chinh phuh ‘na klâ hơngế kuăn pơlê, Đảng [o# Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng Kuân khu 5 ôh tá tơku\m po hneăng hôp mâu kăn Đảng [o# Kuân khu 5 hneăng hơnăm 2020-2025 tung pơlê klâ ối krê pơlê pơla. Tiô pơkâ tơchoâm, tiô tối hdrối hneăng hôp Đảng [o# Kuân khu 5 châ tơku\m po sap hâi lơ 5 troh lơ 7/8.  

La xua pơreăng Covid-19 tâ tú rơ-iô, tâ tú troh lâp lu tung kuăn pơlê mê Đảng ủy Kuân khu 5 pơtê ‘nôi tơku\m po hneăng hôp kân tơkôm la lâi ai pơkâ hnê mơhno nếo ah ‘nôi. Riân troh apoăng khế 7 kố nah, mâu Đảng [o# dêi Đảng ủy Kuân Khu 5, Đảng [o# lêng mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm kơpong Tơdế tơnêi têa –Tây Nguyên hiăng pê klêi tơdroăng tơku\m po hneăng hôp Đảng [o#.

Tơdroăng cheăng hbrâ ăm hneăng hôp mâu kăn Đảng [o# Kuân khu 5 hiăng pê klêi tơdroăng cheăng tơku\m po, tơdroăng ‘na mơngế, tơdroăng cheăng ‘na hlá mơ-éa [ă châ mâu Đảng xiâm lêng tơnêi têa k^.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng