Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# kong pơlê Bắc Ninh roh má XX, hneăng hơnăm 2020 – 2025 pơxiâm po a kơxo lơ 25/9, veăng amê ai 315 ngế kăn, teăng mâ ăm lối 58 rơpâu ngế đảng viên tung tâi tâng Đảng [o#. Đăi tươ\ng Tô Lâm, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí, Ngế xiâm pơkuâ Ko\ng an veăng [a\ xông tơpui hnê mơhno Hneăng hôp.

Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Bắc Ninh roh kố pơkâ troăng pêi la ngiâ, hnoăng cheăng [a\ troăng pêi [a\ pơkâ tâi tâng, tung mê ai pơkâ mơ-eăm mơjiâng kong pơlê Bắc Ninh mơnhông mơdêk krá tơniăn, xiâm kối chiâng pơlê kong kơdrâm ối tung tơnêi têa tiô troăng rơkê, tiô rơxông nếo cho xiâm kối vâ mơnhông mơdêk dêi kơpong cheăng kâ ki xiâm dêi peăng kơnho\ng tơnêi têa, kơpong pơlê kong xiâm [a\ lâp tơnêi têa.

Xông tơpui hnê mơhno Hneăng hôp, Đăi tươ\ng Tô Lâm pơkâ thế Đảng [o# kong pơlê Bắc Ninh kal pơtối tơdro\ng 4 tơdroăng kân tung tơdroăng mơjiâng, hơ’lêh tung Đảng. Tung mê, tơtro\ng mơdêk ivá tơbriât cheăng [a\ ivá tơplâ dêi khu Đảng; pêi pro kơtăng mâu pơkâ dêi Khu xiâm kal kí ‘na mơdât hnoăng tung tơdroăng cheăng kăn [o#, mơdât tong ăm liăn vâ pro kăn.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định