Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu xiâm rak liăn kum tơdrêng dêi Rusi a hâi lơ 24/9 tối pơtâng, Tíu xiâm mơjiâng pơkeăng ai inâi Gamaleya-cho tíu ki mơnhông mơjiâng Covid-19 hiăng pâk mơnúa ăm kuăn pơlê [ă vaccine Sputnik V, tung mê ai tá mâu ngế ki hên hơnăm. Xông tơpui a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng, pôa Kirill Dmitriev, cho ngế xiâm râng liăn ngân to\ng kum tơdrêng dêi Rusi tối, dế nôkố, Tíu xiâm mơjiâng pơkeăng Gamaleya dế pâk mơnúa a mâu ngế hơnăm hiăng krâ [ă mâu ngế ki tơ’lêi tâ tú.

Tơdroăng ki pâk mơnúa pơkeăng a mâu vâi krâ [ă mâu ngế ki tơ’lêi tamo châi. Tơdroăng pâk mơnúa pơkeăng kố cho vâ mơnhên ki xêt khât dêi Sputnik V [ă rêm khu mơngế. Pôa xuân tối ăm ‘nâi, mâu ngế ki hên hơnăm tung rơpo\ng hngêi pôa xuân veăng ăm pâk mơnúa pơkeăng [ă dế nôkố, ivá dế mo le\m khât.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định