Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Khu tí tăng ‘nâi ple\ng dêi hngêi trung đại học Chulalongkorn dêi kong têa Siam nếo tơbleăng tơdroăng ki hiăng klêi mơnúa túa pơkeăng vaccine mơdât pơreăng Covid-19 a lối 13 to to [ă ăm hlo ăm hlo tơ-[rê. Ngăn a tơdroăng hiăng klêi tí tăng ngăn troh tơdroăng púi vâ ki kân dêi kong têa Siam kô chiâng mơjiâng pro dêi pơkeăng vaccine mơdât pơreăng Covid-19.

Ngế xiâm pơkuâ khu tí tăng ‘nâi ple\ng ăm ‘nâi, túa pơkeăng vaccine mê hiăng châ pâk a to sap ing khế 5 [ă khế 6, kô mơjiâng kế ki vâ mơdât pơreăng Covid-19. Pơla apoăng ăm mơnúa vaccine pâk a mơngế [ă pơxiâm a khế 10 kố ah.

Klêi mê, pơla rôh má péa sap khế 12 troh khế 3 hơnăm kơ’nâi ah. Pơla rôh má pái dêi Khu xiâm mơnúa pro tối kal ai 10 rơpâu ngế vâ pâk túa vaccine ki kố.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng