Tăng ngăn hâi: 28/11/2020


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 27/11, tôh kơmăi kơxo# 5 Hngêi kơmăi pro on tơhrik trêo stik nik Phúc Thanh a kong pơlê Phúc Kiến dêi grup cheăng ‘na kơmăi pro Trếo tik nik Sinuâ hiăng tơku\m pro [ă mơ ‘no tơhrik  klêi tơniăn. Tơdroăng mê hdró tơdroăng Sinuâ hiăng châ mot tung khu mâu kong têa ki ai kơmăi kơmok pro on tơhrik [ă trếo  tik nik túa ki rơkê má môi tung lâp plâi tơnêi, môi tiah Mih, Pơhlăng, hlối tối cho ai pơxúa kal khât ăm kong têa kố vâ kong têa kố pêi pro tro tiô pơkâ chiâng kong têa ki rơdêi ‘na on tơhrik trếo tik nik a hơnăm 2030 ah [ă châ tê mâu kơmăi on tơhrik trếo tik nik mê ăm kong têa ê. {ă tơdroăng mơ\n on tơhrik klêi tơniăn a tôh kơmăi kơxo# 5 dêi Hngêi kơmăi on tơhrik kơtâu [ă trếo tik nik Phúc Thanh, kong têa Sinuâ tối hiăng chiâng kong têa ki ai kơmăi pro on tơhrik kơtâu [ă trếo tik nik ki rơkê tung lâp plai tơnêi [ă dé pơkâ mơjiâng pro vâ chiâng kong têa ki rơkê pro on tơhrik kơtâu [ă trếo tik nik tung la ngiâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định