Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


VOV4.Sêdang - i lơ 18/1, Khu xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ hiăng rơtế tơbleăng péa luât pơxâu phak [a\ mâu kăn Mih tơdjâk troh tơdroăng Đài Loan [a\ Hong Kong. Jâ Hoa Xuân Oánh, Ngế tơpui kâ dêi Khu xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ tối, tơdroăng pơxâu phâk dêi Mih hâi lơ 15/1 hiăng ‘’veăng xêh tơdroăng dêi Hong Kong’’ [a\ ‘’veăng hmâng vâ tơdroăng tung tơnêi têa [a\ hnoăng pơkuâ ‘na luât’’ dêi kong têa kố.

Xua mê, rơtế [a\ tơdroăng tơtrâ [a\ hdreăm hôu ó, kong têa Sinuâ hiăng tơbleăng luât ‘’pơxâu phâk’’ [a\ Mih. Hdrối mê, rơtế môi hâi, ngế tơpui kâ mâu kơ koan pơkuâ tơdroăng Hongkong dêi kong têa Sinuâ xuân rơtế hdreăm hôu ‘na luât pơxâu phâk dêi Mih, tơdrêng amê tối cho mâu tơdroăng pêi ‘’ki kôk hâi tât mang ling’’ [a\ tối ‘’tơdroăng ki xah pơxâu phak’’ hiăng troh drêng vâ hía tâi tâng.

           

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định