Tăng ngăn hâi: 7/4/2020

VOV4.Sêdang - Xêo troh tơdế khế 3/2020 a kong pơlê Kon Tum hiăng ai 5 Đảng [o# po hneăng hôp rah xo kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng [a\ 10 Đảng [o#, Chi [o# ối tung mâu Đảng [o# dêi Khu pơkuâ cheăng Đảng kong pơlê tơku\m po Hneăng hôp châ tơ-[rê le\m. Nôkố mâu túa ki rơkê tơtro tung tơku\m po Hneăng hôp hiăng châ T^nh ủy kong pơlê Kon Tum mơgêi, tơbleăng vâ hbrâ ăm Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ tung lâp kong pơlê. A cheăm Hà Mòn, tơring Đắk Hà châ rah tơku\m po hneăng hôp hdrối.

 

 

Lối 20 hâi klêi kơ’nâi hôp Đảng [o# cheăm Hà Mòn rôh má 8, hneăng hơnăm 2020-2025, a 14 Chi [o# dêi râ Đảng cheăm xuân môi tiah a 9 to thôn pơlê, đi đo tơpui tơno hên tơdroăng tung đảng viên [ă kuăn pơlê amê ‘na tơdroăng kal thế pêi pro mơdêk cheăng kâ, rêh ối, mơnhông tro tiô tơdroăng pơkâ hneăng hôp Kân.

Pôa Lê Đức Thuận, Kăn hnê ngăn Chi [o# thôn Thống Nhất ăm ‘nâi, kuăn pơlê tung thôn hâk phiu châ ‘nâi tơdroăng pơkâ dêi hneăng hôp kân Đảng [o# cheăm hiăng tơpui tối ‘ló [ă tro mâu tơdroăng púi vâ, tơngah dêi kuăn pơlê:

‘’Hlê tuăn tơmiât dêi kuăn pơlê klêi kơ’nâi hneăng hôp kân, tối tơchoâm kuăn pơlê hâk phiu. Hneăng hôp Đảng [o# cheăm Hà Mòn rôh kố pơkâ mâu tơdroăng ki nhên, mơnhông cheăng kâ mơjiâng cheăm Hà Mòn rế ton rế mơnhông tơ-[rê. Mê cho tơku\m ‘mâi pêt kơphế a kơdrum deăng kơphế ki hiăng krâ. Mơdêk păn mơnăn, mơdêk tê mơdró, păn chu, í pêap vâ mơdêk pêi lo kế tơmeăm dêi kuăn pơlê. Mơ-eăm pêi cheăng vâ châ xo kơxo# liăn tâng riân rêm ngế châ 55 rơtuh liăn/ngế/hơnăm.

Tơdroăng pơkâ hneăng hôp Đảng [o# cheăm chi [o# hiăng tơku\m hnê tối ăm kuăn pơlê, mơhnhôk kuăn pơlê rơtế [ă Đảng [o# tơku\m pêi pro mê kuăn pơlê vâ môi tuăn’’.

 

 

Hneăng hôp Đảng [o# cheăm Hà Mòn rôh má 8 - Um Hlá tơbeăng Kon Tum

 

Hà Mòn cho cheăm ki apoăng a kơpong Tây Nguyên châ pêi pro tro tiô pơkâ mơjiâng thôn pơlê nếo. 5 hơnăm hdrối, mơhế xuân cho tíu ki djâ troăng hdrối ki apoăng dêi kong pơlê Kon Tum tung rak krá inâi, rôh apoăng tơbleăng mơjiâng thôn pơlê nếo mơdêk ki tơ-[rê, la xuân hiăng mơhno ăm hlo ki cheăng kâ dêi kong pơlê xuân ối tot dâng mê [ă mâu tơdroăng u ối, tơvâ tơvân ‘na mơhno túa le\m tro, rêh ối pơlê pơla hâi tơkâ luâ ki xahpá. Xua mê kăn [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê tơkôm [ă tơngah khât a mâu tơdroăng pơkâ ki hneăng hôp Đảng [o# cheăm pơkâ ăm hneăng hôp ki nếo.    

Nâ Nguyễn Thị Lam, hngêi a thôn 1, cheăm Hà Mòn ăm ‘nâi, mâu hơnăm achê pơla kố yă kơphế chu rơpâ tơdroăng cheăng kâ trâm hên xahpá, vâ ai tơ’nôm kơxo# liăn pê lo thế ‘nâ pêt tơvât plâi kâ tung kơdrum kơphế. Tơdroăng tơpui a hneăng hôp Đảng [o# cheăm mơhnhôk pêi pro klêi mê ai pơkâ troăng hơlâ kum kuăn pơlê uâ mơdiê, pro tơmeăm [ă tê tơmeăm pêi lo kum vâi nâ o khên tơnôu khât pêi cheăng tiô troăng hơlâ tơná:

‘’Á hlo loăng kơphế rêm hơnăm châ xo ai drêng châ drêng ôh, drêng châ plâi hên la ôh tá ai yă, drêng ai yă to kơnâ ôh tá ai plâi, kơxo# liăn pêi lo ôh tá bê vâ xúa tung tơdroăng rêh ối dêi môi rơpo\ng hngêi. Mê hngêi á nếo pơkâ pêt tơvât tơ’noăng hdrê loăng plâi kâ tung kơdrum vâ châ xo tơ’nôm liăn ăm rơpo\ng hngêi.

Loăng kơphế mê tơnêi pêt vâ chê 1 ha. Loăng plâi pêt tung mê cho krui ngeăm, krui kuit dâng 300 xiâm, [ă mâu loăng hồng xiêm, plâi sầu riêng’’.

 

 

Loăng plâi kâ pêt tơvât tung kơdrum kơphế a thôn 1, cheăm Hà Mòn

 

Tơdroăng ki vâ chê 500 ngế kuăn pơlê a thôn 9 dêi cheăm Hà Mòn hâk phiu má môi cho hneăng hôp kân Đảng [o# cheăm hiăng rah xo 15 ngế tung Khu kăn, tối môi tiah kuăn pơlê cho ‘’xuân pơtối rak vế tơdroăng cheăng dêi môi ngế kăn [o#, đảng viên ai tuăn vâ pêi cheăng kum kuăn pơlê‘’.

Cho kăn [o# ngăn {ơrô xo pêi cheăng dêi tơring hơ’leh ăm lăm pêi cheăng a cheăm hdrối hneăng hôp bú 1, 2 khế, la jâ Nguyễn Thị Mai Hương, Kăn hnê ngăn Đảng ủy cheăm Hà Mòn, 40 hơnăm, [ă túa pêi cheăng dêi jâ ‘nâi hriăn ple\ng ki nếo, ôi achê kuăn pơlê, pêi cheăng tro tiô tơdroăng hiăng châ kuăn pơlê tơmâng xo [ă hneăng hôp khe\n kơdeăn khât.

Tung mâu hâi khế 3 Tây Nguyên kong tô mơdrăng môi tiah on, jâ Hương lăm pôk troh a mâu kơpong ki têa hngêi kơmăi on tơhrik Plei Krông tơdế vâ hơ’leh tuăn kuăn pơlê, hnê tối kuăn pơlê re\ng tơbriât mơdâ pêt báu drêng têa dế xiâ, têa xiâ troh dâng lâi re\ng mơdâ pêt báu troh dâng mê. Mâu troăng hơlâ vâ mơnhông cheăng kâ mơdêk châ xo ’mot tơ’nôm kơxo# liăn pêi lo ăm kuăn pơlê akố cho tơdroăng ki jâ Nguyễn Thị Mai Hương, Kăn hnê ngăn Đảng ủy cheăm Hà Mòn ối tô tuăn:

‘’Hà Mòn tơdroăng xúa ko\ng nge# tung pêi cheăng mê xuân ai há la tá hâi teăm hlê to lâi [ă ki malối cho tơru\m [ă kuăn pơlê veăng pêi cheăng a khu tơru\m, khu pêi cheăng tơru\m ối iâ. Ngin xuân dế tơku\m tối tơbleăng tơchoâm tơbleăng xúa ko\ng nge# ki dâi le\m tung pêi chiâk deăng, sap ing pêi pro troh xo tơmeăm uâ mơdiê pro.

‘Na pơtối ‘mâi pêt kơphế tơchoâm mơhnhôk kuăn pơlê ‘mâi pêt [ă pêt tơvât mâu loăng plâi kâ, loăng pơkeăng tung kơdrum kơphế vâ rak tơniăn châ xo tơ’mot kơxo# liăn ăm kuăn pơlê’’.

 

 

Krâ ‘măn camera vâ rak tơniăn thôn pơlê a cheăm Hà Mòn

 

Châ khu kăn Đảng hnê ngăn kong pơlê Kon Tum hnê mơhno tơku\m po hneăng hôp mơnúa vâ ing mê tơku\m, hnê tối ăm hneăng hôp Đảng rêm râ lâp lu, ki khât gá ăm hlo Đảng [o# cheăm Hà Mòn, tơring Đăk Hà hiăng tơku\m po tro hneăng hôp troh lâp lu, tơdjâk kân troh tung lâp tơnêi têa, tung [ă klêi kơ’nâi hneăng hôp. Jâ Phạm Thị Trung, Kăn hnê ngăn Đảng ủy Đăk Hà tối tiah kố, mê cho kơnôm mâu tơdroăng ki kal ing tơdroăng hbrâ troh tơdroăng tơku\m po hôp châ hbrâ nhên, hnê mơhno teăm tơdrêng:

‘’Kăn hnê ngăn Đảng tơring tơmâng khât troh tơdroăng hnê tối vâ môi tuăn tung tơdroăng hlê ple\ng ‘na tơdroăng ki nếo tung hnê mơhno dêi khu râ kăn tung tơdroăng hbrâ hôp kân hneăng ki kố. Ki xiâm má péa ki khu kăn Đảng tơring tơmâng khât cho rah xo kăn [o# thế ai mâu tơdroăng pêi pro ki tơ-[rê ‘na ivá, ‘na túa pêi cheăng, ‘na hơ’leh hnê mơhno dêi kong pơlê, dêi tơring a tơdroăng cheăng mơnhông cheăng kâ rêh ối a tơring tung tơdroăng mơjiâng mâu hlá mơ-éa chêh tơdroăng kal chêh tơ-[rê, achê [ă tơdroăng ki ai khât môi tuăn dêi đảng viên, dêi mâu khu râ kuăn pơlê [ă hnoăng cheăng ki kal dêi rôh pơtối’’.

Kơnôm pơtối rak vế hiâm tuăn dêi rơpó [ă ki rơkê ple\ng dêi pú hên, Đảng [o# cheăm Hà Mòn, tơring Đăk Hà hiăng tơku\m po klêi tơniăn hneăng hôp ki mơnúa dêi Đảng [o# cheăm Hà Mòn rôh má 8, hneăng hơnăm 2020-2025. Ki kal tâ nếo cho kơ’nâi hneăng hôp hiăng troh lâp lu châ môi tuăn dêi rơpó pêi pro mâu tơdroăng tơkâ luâ xahpá mơ-eăm dêi tơrêm ngế kăn [o# đảng viên [ă kuăn pơlê vâ mơjiâng kong pơlê rế ton rế rơkê ple\ng, kro mơdro\ng.

              Khoa Điềm chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng