Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 13/8, a Hà Nội, Khu ngăn droh rơtăm Việt Nam tơru\m [ă Khu xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê, Vi [an Hdroâng kuăn ngo [ă Grup pơkuâ Thiên Long tơku\m po hôp tơbleăng Tơdroăng ‘’Veăng tơru\m rơtế [ă thái cô’’ hơnăm 2020. Kố cho tơdroăng cheăng tối tơbleăng tơdroăng ‘’Á pâ Tơnêi têa á’’ [ă koh tơbâ Hâi hnoăng cheăng mâu thái cô Việt Nam lơ 20/11 rêm hơnăm.

Tơdroăng ‘’Veăng tơru\m rơtế [ă thái cô’’ khe\n kơdeăn mâu thái cô dế hnê hriâm a kơpong hngế hngo, tíu tơkăng kong, chuăn rơlốu têa kơx^, chiâng vâ tối tơbleăng tơdroăng ki hnê hriâm ki châ mâu nôu, pâ, hngêi trung tơmâng. Drêng kố, tơdroăng kố kô khe\n kơdeăn mâu thái cô cho hdroâng kuăn ngo ki ai tơdroăng rêh ối xơpá, thái cô ki ai khế hơnăm hnê hiăng ton; thái cô hơnăm ối nếo pleăng dêi hnoăng cheăng lăm hnê a kơpong ki xơpá ‘na cheăng kâ rêh ối pơlê kơhnâ rơkê tung hnoăng cheăng hnê hriâm.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng