Tăng ngăn hâi: 5/8/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum tối nếo hlo ai 2 ngế nếo êi rơtốu krôk, mơdêk kơxo# mơngế ki dương tính [ă êi rơtốu krôk sap ing apoăng hơnăm troh nôkố a kong pơlê kố tâk 42 ngế. 2 ngế ki êi rơtốu krôk mê châ khu ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum châ ’nâi ối a thôn 6, cheăm Đăk Tờ Lùng, tơring Kon Braih [ă môi ngế ối a Plei Tơngia, bêng Quang Trung, pơlê kong kơdrâm Kon Tum.  

 

 

Pâk pơkeăng vaccine TD roh má 1 ăm hok tro kơpong ki ai tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk a tơring Sa Thầy

 

{ă tơdroăng châ ‘nâi tơ’nôm 2 ngế ki tâ pơreăng êi rơtốu krôk ki nếo, kong pơlê Kon Tum nôkố ai 8 ngế dế klâ krê pơlât. Tiô Khu ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum, riân troh hâi lơ 2/8, kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum hiăng pâk pơkeăng vắc xin TD roh ki má 1 hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk ăm vâ chê 41. 600 ngế kuăn pơlê a mâu tíu tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk a 6/10 to tơring, pơlê kong kơdrâm dêi kong pơlê. Ai 522 ngế kuăn pơlê xuân hiăng châ pâk pơkeăng vaccine  TD roh má 2.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định