Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 18/9, ăm veăng hnê tối ‘na hlá mơ-éa luât mơjiâng [ă pơkâ hnoăng cheăng pêi, tơdroăng cheăng ki chiâng phêp pơkâ [ă tơdroăng x^ng xoăng mơngê cheăng tung {ơrô Khu kăn Kuo#k ho#i [ă Ho#i đong hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kân râ xiâm tơnêi têa, pôa Nguyễn Hạnh Phúc, Ngế xiâm chêh tôm xo rơkong Kuo#k ho#i tối nhên, tơdroăng mơjiâng pơkâ dêi Vi [an pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i ‘na mơjiâng pơkâ hnoăng cheăng, tơdroăng x^ng xoăng mơngế cheăng, dêi mâu ngế cheăng tung {ơrô Khu kăn Kuo#k ho#i [ă Ho#i đong hnê ngăn kuăn pơlê râ kong pơlê pơtối mơhno ki hơ’leh troăng hơlâ dêi Đảng ‘na ki hơ’lêh nếo tung tơru\m cheăng, x^ng xoăng mơngế cheăng iâ mơngế la to mâu ki rơkê, [ă cheăng tơ-[rê [ă mơdêk ki tơ-[rê cheăng dêi Kuo#k ho#i.

Tối mơgêi tơdroăng mê, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i vâ môi tuăn pơcháu ăm Ho#i đong hnê ngăn pơkâ mơjiâng {ơrô Khu kăn Kuo#k ho#i [ă Ho#i đong hnê ngăn.  ‘Na kơxo# inâi pơxá mâu [ơrô, Vi [an pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i vâ môi tuăn troăng hơlâ pơkâ ai 3 [ơrô [ă pơcháu ăm kong pơlê kô pơkâ mơjiâng tơ’nôm 1 [ơrô nếo ngăn a tơdroăng cheăng dêi a kong pơlê. {ă [iên che# mâu ngế cheăng tung [ơrô Khu kăn Kuo#k ho#i [ă Ho#i đong hnê ngăn xua kong pơlê pơkâ ing tơdroăng mơnhên ăm ‘nâi tơdroăng cheăng.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định