Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


4.VOV4.Sêdang - Tiô Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât, riân sap ing 18 chôu hâi lơ 17/1 troh 18 chôu hâi lơ 18/1, Việt Nam ai tơ’nôm 2 ngế tâ pơreăng Covid-19 ki nếo, pơrá cho ngế ki ing kong têa ê mot tung tơnêi têa pin châ klâ ăm ối krê tơdrêng. Tiah mê, riân troh 18 chôu hâi lơ 18/1: Việt Nam ai tâi tâng 693 ngế tâ Covid-19 xua tâ tú tung tơnêi têa, tung mê,  kơxo# ngế tâ ki nếo riân sap ing hâi lơ 25/7 troh nôkố: 553 ngế.

Xua chiâng túa pơreăng ki nếo dêi virus SARS-CoV-2 hneăng ki nếo a hên kong têa, vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 tung hneăng ki nếo, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh hiăng pơkâ thế kơdroh mâu rôh tơ-[ai kơneăng ăm mâu ngế ki ê mot tung tơnêi têa Việt Nam sap ing nôkố troh Têt Lo hơnăm nếo Tân Sửu 2021.

Mâu ngế ki kal khât, rơtế [ă tơ-[ai tơdah ngế ki vêh athế châ mâu Khu xiâm ngăn pơkeăng, khu pơkuâ ngăn lêng, Ko\ng an, Khu ngăn troăng prôk môi tuăn tối tơbleăng ăm Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa séa ngăn, pơkâ. Klêi kơ’nâi Têt Lo hơnăm nếo, Khu xiâm ngăn troăng prôk mơdêk tơdjêp mâu rôh kơneăng tiah hmâ troh mâu kong têa ki ê tiô pơkâ dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa kum ăm tơdroăng ki prôk lăm dêi kuăn pơlê.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định