Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


VOV4.Sêdang - Ngế ối a ko Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO hiăng hdreăm hôu ‘’Troăng hơlâ krê’’ tung tơdroăng xing xoăng vaccine Covid 19, tơdrêng amê kơbông krếo mâu kong têa kân tơdâng tơ’mô tung xing xoăng vaccine troh mâu kong têa kơtiê.

Xông tơpui a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng, pôa Tedros Adhanom Gebreyesus tối, pơkâ xing xoăng pơkeăng vaccine Covid 19 thế tơdâng tơ’mô dế tro mơnhâu drêng 44 tơdroăng môi tuăn tê rôe vaccine pơla péa pâ hiăng châ k^ a hơnăm nah [a\ ki vâ iâ ai 12 tơdroăng môi tuăn hiăng châ k^ tung hơnăm kố.

Pôa xuân tối nhên ‘na tơdroăng ôh tá môi tuăn tung xing xoăng vaccine Covid 19 tung lâp plâi tơnêi [a\ 49 kong têa pêi lo liăn hên, pêi lo liăn krâ kơvâ châ pâk lối 39 rơtuh klo\ng pơkeăng vaccine, tơdrêng amê, kơxo# kố a mâu kong têa kơtiê cho 25 rơtuh klo\ng pơkeăng vaccine.

Roh tơxup tơbriât vaccine Covid 19 lâp plâi tơnêi rế hía rế tâk ó drêng pơrea\ng ki nếo dêi virus SARS-CoV2 pơtối xông tâ tú a hên kong têa, pro kơxo# mơngế tro tâ tung lâp plâi tơnêi tâk hên.

           

 

 Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định