Tăng ngăn hâi: 17/2/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât plâi tơnêi têa (WHO) hiăng krếo thế kal to\ng kum tơru\m [ă to\ng kum liăn vâ mơjiâng pro vaccine COVID - 19 vâ rêm ngế châ xúa. WHO ăm ‘nâi, mâu tơdroăng ki kơjo ki krâ kơvâ khế hơnăm cho troăng prôk troh tơdroăng ki pro vaccine [ă pơkeăng pơlât túa pơreăng kố.

Nôkố hiăng hriăn ngăn 4 túa vaccine mơni kô kâi hbrâ mơdât. 2 túa pơkeăng vaccine ki apoăng mơni kô pơxiâm pâk mơnúa ngăn a kuăn mơngế a khế 3 khế 4 la ngiâ. WHO ăm ‘nâi pơkeăng kố xuân cho tơdroăng ki kal pêi pro tơdrêng a Sinuâ [ă nôkố tá hâi chiâng tối hdrối pơreăng kô tâ tú troh a lâi.

Maluâ hiăng tơniăn [ă mâu troăng hơlâ Sinuâ hiăng pêi pro tung pơla hdrối nah vâ kơdroh ki tâ tú dêi pơreăng la WHO xuân ối tô tuăn drêng kơxo# ngế tâ ki nếo xuân ối pơtối tâk hên.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng