Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu tơru\m hnê hriâm Quacquarelli Symonds ai tíu pêi cheăng a kong têa Ăng-glê dó inâi QSAUR nếo tơbleăng tiô râ đăi hok ki hôm  má môi châu Á hơnăm 2021. Pơtối mê, Việt Nam ai 11 hngêi trung đăi hok châ rah, tâk tơ’nôm 3 hngêi trung tâng pơchông [a\ hơnăm nah. Tung mê, Đăi hok Quốc gia pơlê kong kân Hồ Chí Minh ối má môi tung mâu hngêi trung dêi Việt Nam [a\ tíu 158. Ối má péa dêi Việt Nam cho hngêi trung Đăi hok Tơnêi têa Hà Nội [a\ ối tíu 160. Pơtối mê cho Hngêi trung đăi hok Tôn Đức Thắng [a\ ối tíu 163. Klêi ‘’khu 3 hngêi trung kố cho Hngêi trung Đăi hok Băch khoa Hà Nội, Hngêi trung Đăi hok Duy Tân, Đăi hok Huế [a\ Đăi hok Đà Nẵng, Đặi hok Cần Thơ. Ki tơtro\ng má môi, 3 hngêi trung đăi hok apoăng ai mâ tung tơdroăng rah xo hôm má môi QS cho hngêi trung Đăi hok Sư Phạm Hà Nội, Hngêi trung Đăi hok Công nghiệp pơlê kong kân Hồ Chí Minh [a\ Hngêi trung Đăi hok cheăng kâ pơlê kong kân Hồ Chí Minh.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định