Tăng ngăn hâi: 28/11/2020


VOV4.Sêdang - Pái to kong têa ki achê dêi rơpó peăng hdroh châu Á cho Ấn Độ, Maldives  [ă Sri Lanka hâi lơ 27/11  hiăng tơkum tơpui tơno ‘na troăng têa kơx^ a pơlêkong xiâm Colombo dêi kong têa Sri Lanka. Tơdroăng 3 kong têa peăng hdroh châu Á ‘mâi mơnhông luât tơpui tơno ‘na troăng têa kơx^ kơ’nâi 6 hơnăm pơtê po tung pơla kring tơniăn kơpong Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương dé ai hên tơdroăng tơvâ tơvân. Tơpui ‘na têa troăng kơx^ 3 pâ Ấn Độ, Maldives [ă Sri Lanka 2020 cho roh apoăng 3 t kong têa tơku\m po hneăng hôp a râ Hnê tối ‘na kring tơniăn kong têa.Mâu kăn ki rơkê tối nhên tơdroăng tung kơpong tiah kố tơdroăng Ấn Độ, Maldives  [ă Sri Lanka ‘mâi mơnhông  po rôh tơpui tơno ‘na tơru\m cheăng troăng tê kơx^ vâ hbrâ ví [ă tơdroăng ki Sinuâ lơ pro tơná rế ó  a kơpong Ấn Độ Dương.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định