Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Rishi Sunak, ngế xiâm pơkuâ ngăn liăn ngân kong têa Ănglê ăm ‘nâi, cheăng kâ kong têa Ănglê kô kơdroh âm 11,3% (-11,3) tung hơnăm 2020. Kóo cho tơdroăng ki kơdroh hên má môi dêi kong têa Ănglê tung lối 300 hơnăm hdrối nah. Pôa Rishi Sunak ăm ‘nâi, tơdjâk dêi pơreăng kân Covid-19 [ă tơdroăng cheăng kâ dêi kong têa Ănglê kô ối ton tâ nếo. Kơxo# ngế ki ôh tá ai cheăng pêi tiô tối hdrối kô châ 7,5%, tơ’mô 2,6 rơtuh ngế, tung hneăng má 2 hơnăm 2021 [ă tơdroăng cheăng kâ kong têa Ănglê kô ôh ti kâi mơnhông a kơlo ki môi tiah hdrối tá hâi pơreăng kân tá troh mơ’nui hơnăm 2022. Vâ hbrâ mơdât pơreăng kân Covid-19, kăn xiâm ngăn liăn ngân kong têa Ănglê ăm ‘nâi, Chin phuh hiăng ‘no lối 374 rơtal dolar Mih vâ kum mâu tơdroăng ki mung kơjo vâ ‘mâi mơnhông cheăng kâ dêi mâu khu mơdró kâ ki ku\n [ă krâ kơvâ, mơhnhôk mâu ngế roê xúa kế tơmeăm tung tơnêi têa, ‘mâi mơdrếo che#n, mơdêk tơdroăng to\ng kum dêi kơchô mơdró.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định