Tăng ngăn hâi: 22/10/2020


VOV4.Sêdang – Mâu khu kăn tơpui tơno Ănglê [ă Khu tơru\m châu Âu kô vêh po mâu rôh tơpui tơno ‘na môi tơdroăng tơkêa Brexit sap ing hâi lơ 22/10. Pơkâ vêh po rôh tơpui tơno châ kăn xiâm tơpui kâ dêi Ănglê, pôa David Frost tối tơbleăng tung măng pơlê pơla. Tiô pôa David Frost, mâu khu kăn tơpui tơno dêi Ănglê [ă Khu tơru\m châu Âu kô pơxiâm trâm dêi rơpó sap ing kơxê lơ 22/10 [ă kô tơku\m tơpui tơno pơtối hlối tung la ngiâ. Péa pâ kô tơpui tơno tâi tâng mâu hâi, tá mâu hâi mơ’nui măng t^ng, [ă tơdroăng ki châ rơhéa tung tơkêa hrá má môi cho 4 măng t^ng la ngiâ.

Hdrối mê, pôa Michel Barnier, kăn xiâm tơpui tơno peăng EU tơpui a ngiâ khu kăn Kuo#k ho#i châu Âu tiah kố Ănglê prế Khu tơru\m châu Âu kal athế ai tơdroăng ki ôh tá vâ tơbriât dêi rơpó.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định