Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kăn xiâm pơkuâ kong têa Argentina tối ăm ‘nâi, kong têa kố [ă (Mê-hi-cô) Mexico kô mơjiâng pro vaccine vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, xua khu AstraZeneca dêi Ănglê hriăn ple\ng, vâ pơtroh ăm tâi tâng kơpong châu Mih Latinh châ xúa há. Môi tơdroăng tơru\m hiăng châ k^ tơkêa pơla AstraZeneca [ă Ko\ng ti ko\ng nge# sinh hok dêi Argentina, tung mê, ai tá tơdroăng ki pơtroh ăm cheăng ko\ng nge# vâ mơjiâng dâng 150 rơtuh klo\ng vaccine Covid-19 ki apoăng, vâ kum ăm tâi tâng châu Mih Latinh.

Peăng Mexico, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa kố mơnhên, tơru\m cheăng mơjiâng vaccine [ă Ko\ng ti mơjiâng pơkeăng AstraZeneca hiăng châ pêi pro thâ xua tơdroăng ki hiăng mơnhên hlo dêi Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mexico [ă Argentina.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng