Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

VOV4.Sêdang - Hnoăng pêi pro le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo cho môi tung mâu hnoăng ki ai hên tơdroăng krê xêh [ă tối nhên mâu tơdroăng ki ‘’phá tơ ê xêh’’ tung mâu hnoăng chiâng pêi pro dêi mâu kuăn ngo. Rak tơniăn hnoăng pêi pro ‘na mơhno ki le\m tro dêi kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo hiăng châ luât tơnêi têa [ă Việt Nam mơnhên tro.

Hlá tơbeăng chêh ‘na tơdroăng ki pơxúa le\m tro roh ton nah, khôi túa, vêa vong cho môi tung mâu tơdroăng pêi pro vâ pơtối rak tơniăn hnoăng ki mơhno le\m tro dêi kuăn ngo, veăng tơbâ ki nhoăm dêi kuăn ngo, ‘mâi mơnhông tơru\m môi tuăn ăm mâu kuăn pơlê tung 54 hdroâng kuăn ngo nho\ng o tung tơnêi têa pin.

 

 

 

Apoăng thế mơnhên tung hên hơnăm hiăng hluâ, mâu kơ koan pơtâng tối tơdroăng kal dêi pin hiăng tơku\m pơtâng tối trâu hơngế ‘na tơdroăng rak vế, mơnhông ki kơnâ kế tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro. Mơhno ing tơdroăng tơbleăng hên tơdroăng kal, [ai chêh tối, tơdroăng ki tiâ tối, tơbleăng mâu khôi túa le\m tro, ki kơnâ khôi túa le\m tro dêi pơlê pơla 54 hdroâng kuăn mơngế nho\ng o.

Khu pơtâng tối hiăng ai tơpui leăng teăm tơdrêng ‘na troăng hơlâ, mâu tơdroăng ki tá hâi rơkê tung pơkuâ tơmeăm mơhno túa le\m tro, kum mâu kong pơlê xuân môi tiah mâu kơ koan pơkuâ tơnêi têa ‘mâi rơnêu, tah lôi mâu tơdroăng ki tá hâi tro. Khu pơtâng tối hiăng, dế [a\ kô veăng kum kal khât tung tơdroăng rak vế [a\ mơnhông mâu ki kơnâ ‘na khôi túa le\m tro tung tơdroăng rêh ối pơlê pơla.

Pôa Đặng Khắc Lợi, Pho\ pơkuâ Kơ koan xiâm hlá tơbeăng ối tung Khu pơkuâ khu chêh hlá tơbeăng, rơ’jíu, um tơvi [a\ internet tối ăm ‘nâi:

‘’Tung tơdroăng pơtâng tối [a\ hnoăng dêi mâu kơ koan chêh hlá tơbeăng cho tơxâng mơnhên. Nôkố, lâp tơnêi têa ai 868 kơ koan chêh hlá tơbeăng in [a\ hlá tơbeăng đie#n tưh [a\ 67 rơ’jíu – um tơvi a dâng 1600 trang tơdroăng kal tiô troăng đie#n tưh rah chêh. Tiô xêo dêi Kơ koan xiâm pơkuâ hlá tơbeăng sap ing hâi lơ 1 khế 1 hơnăm 2019 troh nôkố, hiăng ai dâng 1813 tơdroăng chêh tối, tâng pơchông [a\ mâu kơvâ mơhno túa le\m tro xuân hiăng châ hên kơ koan chêh hlá tơbeăng chêh tối’’.

Pak^ng mâu tơdroăng châ tơ-[rê, ai drêng ‘nâ cho khu chêh hlá tơbeăng pơtối pro mâu tơdroăng tơdjâk ôh tá tro troh mâu tơmeăm mơhno khôi túa le\m tro. Tơdroăng ki ôh tá ple\ng nhên, tá hâi tu\m tung tơdroăng lăm chêh, chêh mâu tơdroăng ki tơdjâk ó troh mơngế ki tơmâng, vâ châ hên mơngế mot ngăn mê piu lôi ki kơnâ trâu hơngế, tơdroăng xiâm dêi tơmeăm dêi môi ngế chêh hlá tơbeăng hiăng pro ôh tá môi tuăn tung pơlê pơla, chiâng pro mơdât tơmeăm ki kơnâ pro chiâng hơ’leh vâ ôh tá ai tơpui hên ‘na tơdroăng mê.

Tung rơxông tơdroăng kal re\ng troh lâp lu, pro chiâng troh lâp lu a măng pơlê pơla, mâu tơdroăng ki ôh tá tro khât tơ’lêi troh lâp lu, thế pơkâ khu pơtâng tối thế ai tơdroăng ki hơ’leh ‘na ki tơtro vâ pêi tơtro hnoăng cheăng hnê tơdjâ prôk troăng ki ‘ló, gâk kring ki kơnâ dêi tơmeăm khoăng, thăm ru\m môi tuăn, mơnhông mơdêk khôi túa le\m tro Việt Nam tu\m têk, pêng păm khôi túa le\m tro hdroâng kuăn ngo.

Tiô jâ Chu Thị Thu Hằng, Kăn pho\ rah chêh hlá tơbeăng pơkuâ hlá tơbeăng Mơhno túa le\m tro, tơdjâk troh môi tơdroăng ki kal tơmeăm khoăng ki kal, mâu [ai chêh trâu hơngế, cho vâ châ hlo cho iâ. Ki hên mâu [ai chêh môi tiah dêi pó, tơku\m tối tơdroăng kal [a\ mâu tơdroăng ki vâ pro tơdjâk mơngế rơhêng vâ ngăn, djâ hên mơngế po ngăn.

‘’Kal thế mơdêk hlê ple\ng dêi ngế chêh hlá tơbeăng drêng chêh hlá tơbeăng. Tơmeăm khoăng ki kal xuân cho môi kơvâ ki phá tơ-ê. Á hlo mâu ngế chêh hlá tơbeăng kal ai mâu lâm hnê mơhno nhên ‘na tơdroăng tơmeăm khoăng ki kal. Á cho ngế đi đo chêh [ai mê drêng pơchuât hlá tơbeăng ngế chêh hlá tơbeăng ki lâi ple\ng trâu hơngế mê chêh trâu hơngế há. Tâng pin bu tiô tơdroăng ki kal, tâng pin ôh tá ple\ng ‘na kế tơmeăm khoăng mê [a\ pin chêh [a\ hiâm mơno pôu râng hnoăng cheăng, ôh tá ple\ng trâu hơngế mê [ai chêh pin môi tiah [ai hlá tơbeăng ki ê’’.

Nôkố, tơnêi têa pin ai dâng 120 rơtuh phôn râng ko\ng. Tung mê, 85% xúa phôn râng ko\ng rơkê, ối má môi tung kơpong peăng mâ hâi lo pá hdroh châu Á. Internet hiăng troh hên a thôn pơlê, kơpong kong ngo, kơpong hơngế hơngo [a\ Việt Nam dế ai dâng 65 rơtuh ngế xúa măng internet, 58 rơtuh ngế xah facebook. Ing mâu Hneăng hôp, Khu tung măng pơlê pơla, mâu tơdroăng hmâ tro lơ ôh, drêng hiăng ai hên ngế mot ngăn kô chiâng pơtroh lâp lu bu môi pơla tê.

Khu pơtâng tối thế veăng kring vế [a\ mơnhông ki kơnâ dêi kế tơmeăm khoăng, mơdât tah lôi mâu tơdroăng ki ôh tá tro, pro kơtăn dêi tơdroăng ki phá tơ-ê tung kơnó ki kơnâ dêi tơmeăm khoăng dêi mâu ngế hriăn ple\ng ‘na khôi túa le\m tro, pơlê pơla, tơmối xuân môi tiah tơdroăng ki pơlê pơla rơhêng vâ ‘nâi ple\ng. Ai tiah mê, khu chêh hlá tơbeăng ki xiâm nếo mơnhên châ hnoăng dêi tơná tung mơnhông mơdêk khôi túa le\m tro Việt Nam pêng păm khôi túa trâu hơngế, thăm pro ru\m môi tuăn tung rơpo\ng 54 hdroâng kuăn ngo nho\ng o.

VOV4 chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định