Tăng ngăn hâi: 13/8/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ Đoân droh rơtăm Dak Lak nếo tơru\m [a\ mâu khu to\ng kum tơku\m po diâp kơmăi chuâ têa krúa [a\ kơxuô tơmeăm ăm mâu tíu hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19 a kong pơlê. Pơtối mê, 6 toăng kơmăi chuâ têa, 30 kế pê khía kơtâu [a\ on tơhrik, 10 rơpâu ki pâng rơkong môh [a\ mâu tơmeăm ki xúa rêm hâi [a\ tâi tâng kơnâ lối 65 rơtuh liăn hiăng diâp ăm 3 tíu mê cho Tíu xôh pơkeăng kơdê pơrea\ng Tây Nguyên, Trung đoân kan sat kơ đo#ng Tây Nguyên [a\ Hngêi pơkeăng pơlât kơ-o lo mơheăm [a\ pơlât châi xôu Dak Lak.

 


 

 

 

Diâp kơmăi kơhleăng têa ăm Khu mơgrúa pơreăng Tây Nguyên

 

Rơtế [a\ 2 toăng kơmăi chuâ têa xua Khu xiâm pơkuâ Đoân droh rơtăm to\ng kum, kong pơlê Dak Lak hiăng mơhnhôk tơ’nôm mâu khu râ vâ rơtế to\ng kum kơmăi chuâ têa krúa ăm mâu tíu pêi cheăng ki hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19. Mâu kơmăi chuâ têa kố kô ăm têa ki krúa le\m ăm mâu khu râ pêi cheăng ôu, ôh tá êa xo têa pakong, kơdroh ki tâ túa pơrea\ng Covid 19.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng