Tăng ngăn hâi: 29/8/2020

VOV4.Sêdang - Tung 2 hâi lơ 27 [ă 28/8, Ko\ng ti On tơhrik Dak Lak tơru\m [ă khu kăn pơkuâ bêng tơku\m po diâp 3 toăng hngêi tuăn pâ ăm mâu rơpo\ng ki châ to\ng kum, rơpo\ng kơtiê a mâu tơring Ea Kar, Lak [ă }ư\ Mgar.

 

 

Dak Lak diâp hngêi tuăn pâ ăm mâu rơpo\ng kơtiê 

 

 

Tiah mê, rêm toăng hngêi châ pro le\m [ă mơnât gât, trêi krâ gât reăng, kuâ [ă a ‘ngêi tiăng tôl ki ôh tá tôu, tâi tâng kơnâ lối 100 rơtuh liăn, tung mê kơvâ on tơhrik to\ng kum 50 rơtuh liăn, kơxo# liăn ki u ối cho xua rơpo\ng [ă khu râ kơvâ cheăng kum. Rơtế [ă tơdroăng ki diâp hngêi nếo, Ko\ng ti On tơhrik Dak Lak ối diâp ăm rêm rơpo\ng ai môi toăng tơvi [ă kế ki hrik hyôh um.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định