Tăng ngăn hâi: 21/12/2019

VOV4.Sêdang - Kong pơlê Dak Lak nếo hôp mơgêi 10 hơnăm mơjiâng thôn pơlê nếo. Klêi 10 hơnăm tơbleăng pro tơdroăng kố, pêi hlo ai pơxúa ôh tá xê tot to dâng vâ chê 50 to cheăm châ mơnhên tối pêi cheăng kâ rêh ối tiô troăng nếo [ă tâi tâng ai 140 rơtal 700 rơtuh liăn hiăng châ mơhnhôk tí tăng. 10 hơnăm mơjiâng thôn pơlê nếo a Dak Lak ối cho xiâm ki dêi mâu tơmeăm [ă hiâm tuăn vâ kuăn pơlê tung kong pơlê khên pêi pro, hriăn tơmiât pêi ki nếo tung pêi pro tê mơdró, kum kuăn pơlê ki pêi chiâk deăng a thôn pơlê Dak Lak kô pêi châ pơxúa kân [ă krá tơniăn hên tâ nếo.

 

 

Troh nôkố pôa Lương Thanh Toàn rơtế [ă vâi krâ nho\ng o a thôn Hiệp Đạt, cheăm Quảng Hiệp, tơring }ư\ Mgar hiăng phiu ro khât ‘na tơdroăng ki klêi kơ’nâi ‘no ivá, mơ’no liăn dêi tơná veăng kum tung mơjiâng thôn pơlê nếo a thôn kố. Hiệp Đạt nôkố hiăng ai troăng [ê tong rơtế [ă mâu troăng kơxái krâ pul on bâ eăng a troăng drêng komăng, chía pro kơdroh iâ ăm troăng ki ‘mêi tơnêi trâp hliâk, măng muât hdrối nah.

Tiô pôa Toàn tối, ôh ti xê pro pơxúa ki kal tung prôk lăm [ă tơdroăng rêh ối, troăng prôk tung thôn pơlê hiăng pro klêi hiăng kum pro chiâng mâu tơdroăng ki hơ’leh tá cheăng kâ [ă tá tơdroăng rêh ối pơlê pơla. Ivá mơ-eăm dêi vâi krâ nho\ng o tung cheăng kâ, tê mơdró, xuân ing tơdroăng ki mê chiâng ó rơdêi tâ:

‘’Tâi tâng mâu tơdroăng môi tiah cheăng kâ, rêh ối pơlê, khăm pơlât, hnê hriâm hiăng châ hơ’leh nhên khât. Hdrối nah, kuăn pơlê ki hên cho pêt mâu hdrê loăng ki iâ hâi môi tiah: alâi, prá, pôm loăng la drêng châ tối tơbleăng mê vâi krâ nho\ng o hiăng hlê ple\ng rế hía rế hơ’leh túa tơmiât pêt mâu hdrê loăng kơphế, tiu hnối păn ro, pu pái [ă hên hdrê ki ê hiăng mơdêk pêi lo liăn. Ing mê kơlo rêh ối dêi kuăn pơlê ngin hiăng hơ’leh nhên khât, ngiâ méa thôn pơlê xuân hiăng hơ’leh hên’’.

{ă lối 1 rơtuh met karê tơnêi, lối 1 rơpâu 600 rơtal liăn, lối hr^ng rơpâu hâi pêi cheăng xua kuăn pơlê veăng kum, xúa châ tơ-[rê lối 4 rơpâu rơtal liăn, Dak Lak hiăng mơjiâng châ 16 rơpâu 730 km troăng [ê tong a thôn, 433 to kông ki pro ăm kuăn pơlê vâ prôk lăm. Kố cho kế tơmeăm ki kal vâ mâu tơring, cheăm tung kong pơlê pơxiâm mot tung hneăng ki pơtối dêi tơdroăng.

Rơtế [ă tơdroăng cheăng ki kal châ pơkâ mơ’no, Thôn pơlê nếo a Dak Lak ối mơdêk ivá kuăn pơlê, drêng lối hr^ng rơpâu rơpo\ng hiăng hluăn ing kơtiê, lối rơpâu kuăn pơlê ki pêi chiâk deăng mơ-eăm chiâng khu ki kro mơdro\ng; ôh ti iâ mâu thôn, pơlê hiăng kro mơdro\ng. Môi tiah mâu pơlê a cheăm Ea Yông, tơring Krông Pa], kong pơlê Dak Lak, pêi lo liăn to lâi hr^ng rơtuh troh to lâi hr^ng rơtal tung môi rơpo\ng plâ môi hơnăm, mê cho tơdroăng ki hiăng ai păng ‘nâng. Ngoh Y Thơm Niên, kăn pơkuâ [uôn Jung 3, cheăm Ea Yông, ăm ‘nâi:

‘’Rơpo\ng ki ai kơdrum loăng plâi sầu riêng mê tơdroăng cheăng kâ gá phá tơ-ê. Mê hơnăm kố tâi tâng thôn, pơlê tơku\m tung tơdroăng ki ‘no liăn pêt sầu riêng [ă mâu hdrê loăng ki ê, ki tê kơnâ liăn môi tiah plâi [ơr Booth. Pak^ng mê, vâi krâ nho\ng o xuân ôh tá piu tơdroăng ki rak ngăn loăng kơphế [ă hên hdrê loăng ki ê rơtế pêt a môi [ăng tơnêi vâ mơdêk pêi lo liăn’’.

Hngêi trăng, troăng klông hiăng hơ’leh tâ, ivá cheăng pêi lo liăn châ mơdêk, kuăn pơlê Dak Lak ai liăn vâ tơmiât troh tơdroăng ki hơ’leh nếo, rơkê ple\ng [ă hbrâ rơnáu tí tăng tíu tê mơdró. Tơdroăng ki pơxiâm cheăng [ă tơdroăng ki Rêm to cheăm ai môi kế tơmeăm CCOP hiăng kum thôn pơlê Dak Lak rế hía ai hên mâu inâi ki kơnía. Klêi kơ’nâi mâu inâi plâi kâ [ă kơphế châ mơjiâng sap ing mâu hơnăm hdrối nah, hơnăm 2019, a Dak Lak hiăng ai 3 inâi mê cho kơvâ uâ mơdiê plâi mắc-ca [ă ca cao dêi kong pơlê.

Cho ngế ki pơkuâ dêi 1 tung 3 inâi ki nếo, pôa Trương Ngọc Quang, kăn pơkuâ Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó ca cao Nam Trường Sơn tối, thôn pơlê nếo [ă mâu tơdroăng ki ai pơxúa môi tiah OCOP, kô tăng tơ’nôm mâu troăng prôk ki châ loi tơngah ăm pêi chiâk deăng a kong pơlê.

‘’A Dak Lak ai hên tơmeăm ki nếo xông tơtêk ‘na ki dâi le\m hiăng châ mâu ngế ki roê kâ tung tơnêi têa [ă kong têa ê mơnhên tối khât. Laga, tá hâi tơtro\ng troh tơdroăng ki mơjiâng mâu um méa [ă rêm tơmeăm gá pá khât. Ngin tơmiât troh tơdroăng ki rêm cheăm ai môi tơmeăm cho ivá vâ kum mâu thôn, pơlê xuân môi tiah mâu rơpo\ng ki tê mơdró ai tơdroăng kal [ă pơkâ troăng hơlâ tơtro vâ mơjiâng châ mâu tơmeăm ki tiô rơhêng vâ dêi kuăn pơlê’’.

Tiô pôa Phạm Minh Tấn, kăn pho\ pơkuâ ngăn Đảng dêi kong pơlê Dak Lak rơtế [ă mâu tơdroăng ki Dak Lak hiăng chiâng pro, klêi 10 hơnăm mơjiâng thôn pơlê nếo, Dak Lak ối pêi châ hên tơdroăng ki rơkê ple\ng, malối cho ‘na mơhnhôk ivá kuăn pơlê. Mâu tơdroăng kố rak tơniăn vâ kong pơlê loi tơngah mơ-eăm troh mâu pơkâ ki kân tâ tung hneăng hơnăm ki pơtối:

‘’Mơ-eăm troh hơnăm 2020 Dak Lak ai dâng 61 to cheăm pêi klêi thôn pơlê nếo. Vâ khoh châ pêi tơdroăng kố mê athế mơhnhôk tâi tâng mâu tơdroăng, pak^ng mê, [ă mâu cheăm ki hiăng pêi klêi tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ‘na mơjiâng thôn pơlê nếo pơtối mơjiâng thôn pơlê nếo tiô túa ki nếo. Mơ-eăm troh hơnăm 2025 kô ai 3 tíu cheăng râ tơring [ă dâng 103 to cheăm pêi klêi thôn pơlê nếo’’.

Mơjiâng thôn pơlê nếo a Dak Lak hiăng [ă dế pro pơxúa mâu tơdroăng ki hơ’leh tâi tâng ăm tơdroăng pêi chiâk deăng kuăn pơlê thôn pơlê a kong pơlê. {ă mâu liăn ngân [ă tuăn hiâm hiăng chiâng pêi tung 10 hơnăm hiăng luâ, Dak Lak ai hên tơdroăng vâ pơtối pro, pơkâ mâu kơpong thôn pơlê ki rơdêi, [ă mâu kuăn pơlê ki rơkê [ă tơru\m krá, tơtro tung mot tơru\m cheăng [ă tơxup tơbriât [ă kong têa ê, pro chiâng mâu tơdroăng kơnía ki nếo tơxâng [ă kế tơmeăm ki ai hlâu dêi kong ngo Dak Lak.

 

Đình Tuấn chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng