Tăng ngăn hâi: 15/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pêi pro tiô tơdroăng ki hnê mơhno dêi Khu xiâm ngăn Ko\ng an, sap ing hâi lơ 1/1/2021, Ko\ng an kong pơlê Dak Lak pêi pro tơdroăng ki hbru ki nếo, hơ’leh kiêm tra chiâng theh căn cước ai krâ chíp ăm kuăn pơlê. Tiô tối hdrối, troh tâi khế 6/2021, Ko\ng an kong pơlê Dak Lak kô pro klêi tơdroăng ki hbru theh ăm lối 1 rơtuh 600 rơpâu ngế ai ki hiăng ai tu\m tơdroăng tung lâp kong pơlê.

 

 

Nếo achê kố pôa Nguyễn Hồ Thái 62 hơnăm, ối a bêng Tân Lợi pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, lăm troh a Ko\ng an hbrâ mơdât on chếo kong pơlê Dak Lak vâ hơ’leh mơ-éa kiêm tra hơ’leh pro theh căn cước kuăn pơlê krâ chíp nếo. Pôa ăm ‘nâi, kơnôm ing pơchuât ngăn đi đo hlá tơbeăng chêh tối tơbleăng dêi ko\ng an ing mâu hlá tơbeăng hmâng ing rơ’jiu, ngăn um tơvi mê pôa lăm pro theh tơ’lêi hlâu, hlối re\ng há.

‘’Kơxo á pơtăng, xo kơxo# chêh inâi, klêi mê tơkôm vâi krếo inâi troh dêi tơná vâ pro theh. Drêng pro vâi hnê tối nhên ăm pin môi tiah thế chêh tối tơdroăng ‘na tơná, hâi khế hơnăm kot mâ, pơlê xiâm, tíu rêh ối nôkố; klêi mê, mâu kăn hnê ăm a tiê hơ’ngrăng ko\ng, xup um, mơ’nui bú kôm k^ inâi a kơ[ăng túa pro xiâm. Hiăng pro klêi mê peăng ko\ng an vâi ăm pin hlá mơ-éa tơhrâ xo hlối pơtroh chêh troh a hngêi. Á hlo tơ’lêi hlối re\ng, oh tá ton a pro tâng riân bú sap 7-10 hiăng klêi’’.

Lăm ngăn kơmăi kơmok hdrối vâ pêi pro tơdroăng ăm theh

 

Tiô pơkâ, kuăn pơlê drêng lăm pro căn cước kuăn pơlê krâ chíp đie#n tưh kal thế râng djâ mâu hlá mơ-éa kơ’nâi kố: Hlá mơ-éa chêh inâi rơpo\ng hngêi ki khât; Hlá mơ-éa kiêm tra lơ theh căn cước kuăn pơlê ki ai kơlo; hlá mơ-éa ki ê mơnhên ki hiăng hơ’leh tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa inâi rơpo\ng hngêi (tâng ai). Malối, nôkố mâu tơdroăng chêh ‘na kuăn pơlê tung kong pơlê hiăng châ chêh ‘mot pơtâi kuăn pơlê drêng troh lăm pro căn cước ôh tá êa chêh hlá đơn klâi ôh.

Kong pơlê nôkô ai lối 1.600.000 ngế ai tu\m hlá mơ-éa vâ pro ăm theh căn cước krâ chíp tiô pơkâ ki nếo dêi Chin phuh. Kố cho mâu ngế ai hâi kot mâ xap ing lơ 1/1/2007 tơngi hdrối, vâ tối hiăng châ 14 hơnăm tơngi klêng. Vâ pro hlá mơ-éa ăm theh nếo, hơ’leh mơ-éa kiêm tra chiâng theh căn cước krâ chip, Ko\ng an kong pơlê Dak Lak hiăng mơjiâng 32 khu pêi cheăng lăm pro hlá mơ-éa ăm kuăn pơlê.

Khu xiâm Ko\ng an xuân hiăng ăm Dak Lak 32 khu kơmăi vâ pro theh căn cước krâ chíp ‘măn a 15 tơring, cheăm, pơlê kong kơdrâm vâ tơ’lêi tung pro theh căn cước ăm kuăn pơlê krâ chíp  a 15 tơring, mê cheăm, pơlê kong kơdrâm [ă {ơrô rak ngăn tơdroăng cheăng rêh ối pơlê pơla – Ko\ng an kong pơlê.

Trung tă Kiều Thị Ánh Tuyết, Đo#i trương Đo#i chêh inâi hlámơ-éa rêh ối, ăm [ă rak ngăn hlá mơ-éa kiêm tra – theh căn cước kuăn pơlê, Ko\ng an kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi. Tung rôh apoăng tơbleăng pro, tíu pêi cheăng hiăng pro ăm lối 1.250 ngế ai theh căn cước túa ki nếo tiô pơkâ. Malối ai 21 theh căn cước pro ăm Khu kăn đảng [o# kong pơlê ki lăm hôp hneăng hôp kân lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng la ngiâ.

‘’Ko\ng an kong pơlê mơjiâng tâi tâng mâu tôh lăm pro hlá mơ-éa u-kố u-mê tối ki hdrối cho lăm troh a mâu tíu pêi cheăng kơ koan, hngêi trung, khu mơdró vâ pro hlá mơ-éa ăm mâu ngế ki mê hdrối, klêi mê kô pro ăm kuăn pơlê. Tơdroăng kố ngin xuân hiăng mơjiâng pơkâ lăm troh a mâu cheăm, bêng, pơlê kân, tôh kơpho#, thôn, pơlê vâ pro ăm kuăn pơlê. Xua kơxo# mơngế pro lối hên [ă pro bú tung pơla iâ hâi mê ngin kô mơdêk tơdroăng pro 3 roh, kơxo, kơxêi, kơmăng [ă pro tá hâi tơdrốu [ă hâi t^ng. Mơ-eăm troh hâi lơ 30/06/2021 lối 1.600.000 ngế  sap 14 hơnăm tơngi klêng kô châ ăm pro theh căn cước krâ chíp’’.

Kuăn pơlê a Dak Lak châ hnê pro theh căn cước ăm kuăn pơlê nếo

 

Căn cước kuăn pơlê krâ chíp gá ai tơdroăng pơkí hên tâ [ă chêh ‘măn hên mâu tơdroăng tâ hlá mơ-éa kiêm tra. Theh chíp xuân tơtro chêh mâu tơdroăng dêi mâu tíu pêi cheăng ki mê môi tiah [aoh hiêm, [âng vê rơxế lơ mâu tơdroăng ki ê. Pak^ng mê, chíp ối xúa a theh căn cước kuăn pơlê pêi pro tro tiô pơkâ pơkí dêi lâp plâi tơnêi [ă Việt Nam. Chip ai chư k^ kơxo#, chiâng rak ki tiê hơ‘ngrăng ko\ng, tơdroăng mơngế vâ mơnhên mê xuân pá vâ pro căn cước ki ôh tá xê khât.

Tơdroăng chêh ‘na ngế ki ai theh căn cước kuăn pơlê krâ chíp châ xup xo nhên, kơdroh tu\m tơdroăng ki lơ pro hêak pơloi. Ing mê, căn cước kuăn pơlê ki nếo tơniăn châ pơkí, malối tung tơdroăng mơdró liăn.

Tiô pơkâ nôkố mê kuăn pơlê hiăng ai hlá mơ-éa kiêm tra 9 kơxo#, 12 kơxo# lơ theh căn cước kuăn pơlê ai kơlo xuân chiâng xúa ta troh hiăng tâi khế hơnăm pơkâ. Khu xiâm ko\ng an hnê tối ăm kuăn pơlê thế hơ’leh theh căn cước nếo ki krâ chíp đie#n tưh vâ tơ’lêi xúa [ă tơnêi rak ngăn. Nôkố, [ă kuăn pơlê hiăng châ ăm hlá mơ-éa kiêm tra 9 kơxo# [ă 12 kơxo# lơ theh căn cước ai kơlo kô châ pro nếo, hơ’leh tê kơtê chiâng theh căn cước kuăn pơlê ai krâ chíp đie#n tưh. Tâng kuăn pơlê ki sap 14 hơnăm tơngi klêng lăm pro nếo căn cươc thế nâp liăn 70 rơpâu liăn tơngi klêng. 

VOV Tây Nguyên

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định