Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hdrối kố nah cheăm tơkăng kong Ia Lốp, tơring Ea Súp, kong pơlê Dak Lak cho cheăm ki ai tơdroăng ôh tá tơniăn, malối cho drêng ai hên mâu ngế pêi cheăng a cheăm ki kố pêi pro mâu tơdroăng tơkêa on tơhrik [ă hyôh tô mâ hâi. Laga, [ă tơdroăng ki pơkâ tơleăng kơtăng dêi khu kăn pơkuâ cheăm, tung mê ai hnoăng cheăng xiâm cho ko\ng an vêh pôu râng dêi hnoăng cheăng a pơlê, cheăm, mâu ngế ki pro xôi hiăng châ mơdât, kring vế, gak ngăn tơniăn, kum kuăn pơlê [ă khu mơdró kâ hmiân tuăn pêi cheăng kâ.

 

 

Thôn Trung cheăm tơkăng kong Ia Lôp, tơring Ea Sup châ ‘nâi cho tíu ki ai hên mâu khu ‘mêi, khu ki tong tơmeăm ai tơdroăng ôh tá tơniăn. Hdrối nah, kơxo# mơngế pro xôi luât môi tiah tong tơmeăm, xah [ai kâ liăn, tê mơdró ma tu\i, tơxiăn tơpâm dêi rơpó, mơngế ki kring gak rôe tơmeăm pê lo ing chiâk deăng đi đo, malối, ing apoăng hơnăm 2020 troh nôkố, tơdroăng kố hlo hên drêng rơpâu ngế pêi cheăng a mâu tíu e troh lăm rêh ối [ă pêi cheăng a mâu công trường mơjiâng pro tơdroăng tơkêa on tơhrik kơtâu ing hyôh tô mâ hâi.

Pôa Đào Xuân Thái, teăng mâ ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó Xuân Thiên Dak Lak tối, mơhé hâi hlo ai tơdroăng ton tơmeăm ki kân, la hiăng hlo ai hên khu ‘mêi tong môi tiah kơxái on tơhrik, kông vâ hếo, trăng on tơhrik, kơxái ki vâ mơdât tơro têa, bu lông a mâu công trường [ă hên tơmeăm ki ê, a mâu tíu ki ê.

Mâu tơmeăm ki vâi tong mê oh tá kân to lâi la tơdjâk tơdrêng hlối troh tơdroăng vâ mơjiâng pro tơdroăng tơkêa on tơhrik kơtâu ing hyôh tô mâ hâi. La mơhúa Ko\ng an cheăm Ia Lôp hiăng teăng châ rup xo tơvêh mâu tơmeăm khoăng ki vâi tong dêi khu mơdró.

‘’Mơ’nui khế 10/2020 kô nah peăng ko\ng ti ngin ai hên khu ‘mêi tong tơmeăm ki vâ mơjiâng pro. Kơ’nâi mê, ngin hiăng tơbleăng tối ăm ko\ng an cheăm Ia Lôp. Tâng tối tơdroăng mê, khu ko\ng an cheăm hiăng lăm séa ngăn [ă hlối rup mâu ngế ki tong mê Nguyễn Nhật Vũ, ối a thôn Vùng cho ngế ki tong. Ko\ng an hiăng xo tơvêh mâu tơmeăm gá tong pơcháu ăm ngin teăm tơdrêng vâ mơjiâng pro. Khu mơdró púi vâ mâu ko\ng an cheăm pơtối rak vế pêi hnoăng cheăng ki xiâm vâ pro tơniăn kum kuăn pơlê [ă Khu mơdró hmiân tuăn pêi cheăng’’.

Ko\ng an mâu cheăm tơkăng kong Ia Lôp, tơring Ea Sup xo pêi hnoăng cheăng kring vế tơniăn pơlê pơla

 

Tiô thie#u tă Nguyễn Quốc Hoan - Kăn ko\ng an cheăm Ia Lốp tối, sap apoăng hơnăm 2020 troh nôkố, ko\ng an cheăm hiăng tơdah xo [ă rup pơxâu 12 rôh ki pro xôi luât kơdroh 5 rôh tâng vâ pơchông [ă hơnăm  2019. Tíu pêi cheăng xuân hiăng pơkâ pơxâu phak liăn 51 ngế ki tong, [ă kơxo# liăn thế nâp lối 25 rơtuh liăn nâp ăm hngêi rak liăn; pơtroh hồ sơ mâu ki mê ăm ko\ng an tơring Ea Sup vâ tơleăng phâk 3 rôh, 4 ngế [ă mâu ngế ai xôi pro pơlăm pơlối vâi kơdrâi, tơbriât xo tơmeăm khoăng [ă tê mơdró pâk chik ma tu\i; rup môi ngế a Hà Nội ki ai inâi pâk ta troh hlâ  gá hiăng mot ối tơlôm [ă mâu ko\ng nhân ki pêi tơdroăng tơkêa pro on tơhrik kơtâu ing mâ hâi.

Pak^ng mê, ko\ng an hiăng tơdah xo pro hr^ng roh pro hlá mơ-éa chêh tối ‘na tơdroăng tơdjâk k^ tâk tăm po\ng hlá mơ-éa rơpo\ng hngêi, pro hlá kiêm tra vâ pro tơ’lêi hlâu ăm kuăn pơlê [ă khu mơdró hmiân tuăn pêi cheăng kâ. Tung la ngiâ, ko\ng an cheăm pơtối tơbleăng mâu troăng hơlâ vâ pro tơniăn nếo a pơlê cheăm. Thie#u tă Nguyễn Quốc Hoan tối ăm ‘nâi:

‘’Ko\ng an cheăm pơtối tơbleăng mơjiâng tơ’nôm mâu tôh liên gia ki rak ngăn dêi, hnê ‘na luât, hnê tối ăm kuăn pơlê mơdêk hbrâ rơnáu tung tơplâ [ă khu ‘mêi. Mơjiâng pro zalo vâ kuăn pơlê po ngăn [ă vâ ‘nâi nhên tơdroănng ki khu ‘mêi hêak pơloi, hnê kuăn pơlê tâng ‘nâi ai khu ‘mêi thế tối ăm mâu kăn. Tơru\m krá [ă khu mơdró vâ rak ngăn pơ’leăng mâ mơngế troh lăm pêi cheăng a mâu tơdroăng tơkêa pro on tơhrik kơtâu ing mâ hâi’’.

Ko\ng an cheăm Ia Lôp pơcháu tơmeăm khoăng ki khu ‘mêi tong ki khu mơdró

 

Ia Lôp cho cheăm tơkăng kong, kơtăn tơring Ea Sup lối 50 km. Lâp tung chăm ai 18 thôn, lối 6.700 pơ’leăng mâ mơngế, [ă lối 50% ngế cho mâu hdroâng kuăn ngo rêh ối akố. Xua tơnêi kân rơdâ, tơnêi to kong, ngo, ki hlê ple\ng kuăn pơlê akố oh tá hlê kơ luât mê hên khu ‘mêi hmâ rah xo mâu tíu ki ti mê vâ ối, hmuâ. Tơdroăng tong tơmeăm, mơngế kring gak rôe tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng, xah [ai kâ liăn, tê mơdró pâk chik ma tu\i  rế hía rế rơ-iô, pro chiâng ôh tá tơniăn ăm pơlê cheăm.

Pôa Phạm Khắc Dũng - Kăn hnê ngăn Đảng ủy cheăm Ia Lốp tối, ing pêi pro tơdroăng tơkêa mê ăm ko\ng an chinh quy lăm troh a cheăm xo pêi hnoăng cheăng hiăng veăng kum hên ăm cheăm pơlê tung tơdroăng kring vế tơniăn. Mâu tíu ki oh tá tơniăn ai mâu khu ‘mêi tong tơmeăm, khu pâk chik hiăng châ mơdât.

‘’Cheăm Ia Lôp ngin châ pơtroh ăm 7 ngế ko\ng an chinh quy troh xo pêi hnoăng cheăng a cheăm. Mâu ko\ng an hiăng pêi cheăng tơ-[rê, vâi mơjiâng mâu tơdroăng kring vế, rak ngăn tơniăn, môi tiah: Kuăn pơlê kring vế tơniăn pơlê pơla tơnêi têa, vâi kơdrâi [ă tơdroăng hnê tối pô tá kơtâu ngi kong têa ê, tôh rah ngăn kring tơniăn thôn pơlê [ă pêi hên tơdroăng ki ê, tí tăng mot ngăn pơkí vâ ‘nâi mâu tơdroăng a mâu khu mơdró vâ séa ngăn mơngế pêi cheăng ing tíu ê troh lăm cheăng akố. Ing mê, tơdroăng kring tơniăn pơlê pơla châ tơniăn, mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn nah oh tá hlo ai  xếo [ă châ kuăn pơlê [ă khu mơdró kơdeăn khe\n’’.

Tơkéa vâ tối, tơdroăng ăm ko\ng an ki rơkê cheăng troh lăm pêi hnoăng cheăng a cheăm tơkăng kong Ia Lôp, tơring Ea Sup rôh apoăng hiăng pro pơxúa khât, veăng troh tah khu ki ‘mêi, kơdroh tơdroăng hía tơmeăm, kodroh khu pro pơlăm pơlối, pâk chik ma tu\i vâ kring vế tơniăn cheăm hngế hngo xahpá dêi kong pơlê Dak Lak. Ing mê, veăng ‘no hnoăng mơjiâng krá tơniăn pơlê pơla cheăm bêng tíu tơkăng kong xuân pro tơniăn ăm tơnêi têa a kơpong tíu tơkăng kong peăng mâ hâi lu Tây Nguyên dêi tơnêi têa.

Tuấn Long chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định