Tăng ngăn hâi: 25/7/2020

VOV4.Sêdang - Ô vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ! Lối 10 hơnăm pêi pro tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ‘na mơjiâng thôn pơlê nếo, cheăm Ea Đar tơring Ea Kar kong pơlê Dak Lak hiăng mơhnhôk tăng mâu khu veăng ‘no liăn mơjiâng tơmeăm khoăng, malối cho tơdroăng pơkâ pro troăng prôk tung thôn. Ing kơxo# liăn tơnêi têa to\ng kum [ă kuăn pơlê veăng tơlo. Troh nôkố, tâi tâng mâu troăng tung thôn, hơlâ troăng a cheăm hiăng châ pro bê tông, pro tơ’lêi tung prrok lăm mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla, veăng ‘no hnoăng mơnhông cheăm Ea Đar châ mơjiâng thôn pơlê nếo a mơ’nui hơnăm kố. Tơdroăng pơlê nếo hâi kố, Tuấn long ngế chêh hlá tơbeăng dêi Rơ’jiu Việt Nam kơpong Tây nguyên tối ‘na tơdroăng mê pó vâi krâ nho\ng o kô tơmâng.

Cho rơpo\ng ki ai tơdroăng rêh ối xơpá, la drêng ai troăng hơlâ pơkâ dêi Vi [an hnê ngăn cheăm ‘na tơdroăng ki mơjiâng pro po rơdâ troăng mot tung thôn tơdjêp troh tíu xiâm, rơpo\ng jâ Nguyễn Thị Dinh, a thôn 4, cheăm Ea Đar hiăng ko tah dêi péa troăng kơphế pleăng 104 met karê tơnêi ki tê châ kơnâ liăn lối 100 rơtuh pro troăng prôk. Rơtế [ă pleăng tơnêi, rơpo\ng jâ Dinh ối veăng tơlo liăn, hâi pêi cheăng pro klêi troăng mot tung thôn.

Jâ Nguyễn Thị Dinh, a thôn 4, cheăm Ea Đar tối, kố cho troăng hơlâ ki tơtro mê rơpo\ng vâ môi tuăn khât. Tơdroăng ki ai troăng prôk ok [ê tong kô kum kuăn pơlê prôk lăm tơ’lêi hlâu, cheăng kâ mơnhông mơdêk tâ.

 

 

Ai troăng [ê tong kuăn pơlê a Ea Đar prôk lăm tơ’lêi hlâu.

 

‘’Drêng mơhnhôk pleăng tơnêi pro troăng mê rơpo\ng á djâ troăng ahdrối hlối. Ngin hơ’lêh lối péa met rơdâ [ă ki xo\n lối 50 met vâ pro troăng. Rơtế a mê rơpo\ng xuân ối veăng kum 10 hâi pêi cheăng [ă 12 rơtuh liăn mơjiâng pro troăng. Nôkố hiăng pro klêi ê tơdroăng ki prôk lăm dêi kuăn pơlê hiăng tơ’lêi hlâu, ôh tá trâp hliâk môi tiah hdrối nah xếo. Kuăn pơlê ngin maluâ athế veăng tơlo liăn tơmeăm la xuân hlo sôk ro [ă mơhno\ng vâ khât’’.

Pêi pro tơdroăng ki pleăng tơnêi pro troăng tung thôn pơlê a cheăm Ea Đar ôh ti xê to rơpo\ng jâ Nguyễn Thị Dinh mê ối ai lối 700 rơpo\ng ki ê nếo a mâu thôn tung cheăm veăng. Rơpo\ng pôa Nguyễn Ngọc Thiêm, thôn 10, cheăm Ea Đar, cho rơpo\ng ki djâ troăng ahdrối.

 

 

Ngiâ méa thôn pơlê dêi cheăm hiăng hơ’lêh khât.

 

Maluâ xuân ối tung rơpo\ng vâ chê kơtiê, la rơpo\ng pôa Thiêm hbrâ rơnáu pleăng 1.200 met karê tơnêi chiâk vâ pro troăng prôk tung thôn.

‘’Hdrối nah troăng kố gá trâp hliâk khât, kuăn pơlê prôk lăm xơpá, pơto cho kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng xuân tơpá há malối cho tung rơnó mê hngê. Nôkố hiăng ai troăng prôk châ ok [ê tong mê prôk lăm gá tơ’lêi hlâu, kơto rơxế châ to mot tơdrăng tung plông, kơd^ng haia chôu. Kơpong hngêi á mâu vâi kuăn cháu lăm hriâm xuân ôh tá trâp hliâk môi tiah hdrối nah xếo’’.

Pôa Huỳnh Bằng, kăn pơkuâ thôn 10, cheăm Ea Đar tối, sap ing tối tơbleăng mơjiâng thôn pơlê nếo troh nôkố, a thôn 10 ai 150 rơpo\ng mê ai troh 2/3 veăng pleăng tơnêi  pro troa\ng mot tung thôn, tung hơlâ. Pôa Huỳnh Bằng tối rơdêi, châ tơdroăng ki kố cho kơnôm ing hnoăng cheăng ‘’hnê mơhnhôk rơkê’’ dêi mâu khu râ, kơvâ cheăng a cheăm [ă pêi pro tơdroăng ki kơhnâ veăng sap ing kuăn pơlê.

‘’A mâu rôh hôp kuăn pơlê, ngin tối tơbleăng nhên tơdroăng ki pơxúa ‘na pleăng tơnêi, veăng kum pro troăng mot tung thôn pơlê vâ mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla [ă vâi krâ nho\ng o ‘nâi ah môi tuăn [ă tơdroăng pơkâ mơ’no. Drêng ai kơxo# liăn ‘no cheăng dêi Tơnêi têa ăm 30% mê ngin hôp sap ing pơlê troh thôn môi tuăn veăng kum liăn vâ pro. Klêi kơ’nâi to lâi rôh hôp troh tơdroăng ki môi tuăn mê veăng kum nếo pro. Ngin pêi pro tơbleăng, tơdrăng, kuăn pơlê séa ngăn [ă môi tiah mê hdroâng hdrê môi tuăn khât’’.

Tiô pôa Nguyễn Thanh Huấn, kăn hnê ngăn Vi [an cheăm Ea Đar, tơring Ea Kar, klêi kơ’nâi lối 10 hơnăm pêi pro tơdroăng ki mơjiâng thôn pơlê nếo, troh nôkố kuăn pơlê hiăng pleăng lối 26 rơpâu met karê tơnêi [ă veăng kum lối 15 rơtal liăn vâ po rơdâ, mơjiâng lối 63 km troăng prôk tung thôn pơlê, krâ ‘măn hên km troăng on bâ eăng tung kơpong kuăn pơlê rêh ối, mơjiâng hngêi hôp tơdjuôm a mâu thôn. Nôkố, Ea Đar hiăng pêi klêi 16/19 tơdroăng pơkâ ‘na mơjiâng thôn pơlê nếo. Pôa Nguyễn Thanh Huấn, ăm ‘nâi:

‘’Khu kăn pơkuâ cheăm pơkâ mơ’no hôp kăn pơlê vâ xo rơkong tơpui tối ‘na mâu tơdroăng ki veăng tơlo ivá mơjiâng thôn pơlê nếo. Kuăn pơlê vâ pleăng xêh tâi tâng hnoăng cheăng. Kuăn pơlê ki hên cho mơjiâng thôn pơlê nếo. ‘Na tơdroăng ki pleăng tơnêi xuân châ kuăn pơlê a Ea Đar pêi pro kơhnâ khât. Hên rơpo\ng pleăng châ 50n – 70 met karê, la ai rơpo\ng ki ‘nâ lối hr^ng met karê, vâi ko tah xêh tiu, kơphế vâ pleăng pro troăng’’.

Ki khât ăm hlo, tơdroăng ki pleăng tơnêi veăng kum hâi pêi cheăng pro troăng mot tung thôn pơlê tung cheăm Ea Đar hiăng pro ai pơxúa nhên khât, rêm to troăng peie klêi hiăng veăng kum kal khât tung tơdroăng ki hơ’lêh ngiâ méa thôn pơlê nếo, mơdêk pêi cheăng kâ, mơdêk tơdroăng rêh ối liăn ngân, tuăn hiâm ăm kuăn pơlê cho a kơpong thôn pơlê kơpong kong ngo dêi Dak Lak.

Tuấn Long chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng