Tăng ngăn hâi: 9/9/2020

 


VOV4.Sêdang - Tiô tối tơbleăng sap ing kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât, tơring MDrak, kong pơlê Dak Lak nếo ai tơ’nôm môi ngế dương tính [ă pơreăng êi rơtốu krôk, mơdêk kơxo# ngế tâ tung tơring kố tâk troh 10 ngế. Ngế ki má 10 kố cho Y.C.K, kot mâ hơnăm 2003, hdroâng kuăn ngo Rơđế, a [uôn Zô, cheăm }ư\ Prao.

Ngế ki kố dế châ pơlât a Hngêi pơkeăng kân kơpong Tây Nguyên. A tíu ki ‘nâi ngế tâ pơreăng, Tíu xiâm ngăn pơkeăng tơring M’Drak hiăng xôh pơkeăng kơdê pơreăng, pâk xo mơheăm séa ngăn [ă mâu ngế ki ối achê [ă ngế ki tâ pơreăng. Tơdrêng amê hnối tơku\m ăm mâu ngế ki ối achê [ă kuăn pơlê a kơpong tâ tá hngêi ngế ki tâ pơreăng ôu pơkeăng kháng sinh hbrâ mơdât pơreăng; mơdêk tối tơbleăng tung um tơvi mơdêk ki hlê ple\ng dêi kuăn pơlê ‘na hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định