Tăng ngăn hâi: 9/9/2020

 

{ok thái pơkeăng Y Tem HWing, ngế pơkuâ hngêi pơkeăng cheăm Ea HĐing, tơring C|ư Mgar ăm ‘nâi, drêng ‘nâi ai môi ngế kơnốu kuăn ngo Rơđế, 40 hơnăm, ối a [uôn Trăp dương tính [ă pơreăng êi rơtốu krôk, cheăm hiăng re\ng hdró kơpong ki mê vâ mơdât pơreăng. Tơdrêng tung kong xêi măng ki mê, 1 tíu gâk ngăn hiăng tâp chêh hdró a hơlâ troăng tung [uôn Trăp, pêi pro tơdroăng klâ krê 32 rơpo\ng kuăn pơlê [ă 127 pơ’leăng mâ mơngế.

Tơdroăng xôh pơkeăng teăm tơdrêng a tíu tâ pơreăng cho kơnôm cheăm hiăng ‘nâi hlê tung hbrâ mơdât pơreăng kố sap ing hơnăm 2019.

‘’Tơbleăng hôp hnê mơhno tơdrêng hlối tung kơmăng mê, tơbleăng thế xôh pơkeăng [ă x^ng xoăng pơkeăng klêi mê ăm kên pâng môh-rơkong, ăm têa pơkeăng xôh kơdê pơreăng klâ krê mâu rơpo\ng a tíu tâ tú pơreăng khu hnê mơhno mơhnhôk mâu ko\ng an cheăm, mâu ko\ng an thôn, kăn thôn, khu rak ngăn thôn pơlê gak ngăn a tíu hdró oh tá ăm mot lo a kơpong dế klâ krê’’.

 

 

 

 

Tíu gak ngăn mơdât pơreăng êi rơtốu krôk a [uôn Trăp, cheăm Ea HĐing, tơring C|ư Mgar

 

A mâu tíu tâ pơreăng, kăn [o# ngăn pơkeăng x^ng xoăng tơdroăng cheăng pêi - gak ngăn, troh tơrêm rơpo\ng hngêi vâ ăm pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng ăm tơrêm ngế. Nâ Huỳnh Thị Kim Liên, kăn [o# ngăn pơkeăng dêi hngêi pơkeăng cheăm Ea HĐing ăm ‘nâi.

‘’Rêm kơxo [ă peăng xêi x^ng xoăng dêi rơpó prôk, hlối ai mâu ngế ngăn pơkeăng thôn, pơlê troh lăm tơrêm hngêi kuăn pơlê, xoăng pơkeăng amê hlối ăm vâi ôu a ngiâ mâ hlo. Xúa pơkeăng mê klêi ôu gá kô pro chiâng hêng hêa, châi klêa, pôu pr^ng ko mê kuăn pơlê ôh tá hlê nhên ‘na tơdroăng kố. Drêng pin prôk pin ôu amê hlối ai mâu thái pơkeăng hnê tối ăm pin ‘nâi nhên tâ mâu tơdroăng pơkeăng pro pin klêi ôu, mê kuăn pơlê nếo khên ôu. Ing mê, kuăn pơlê rak vế pêi pro tro tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng, malối cho pơreăng êi rơtốu krôk’’.

Tiô pôa Y Rin Niê, Kăn pho\ hnê ngăn cheăm Ea Hđing tối, kố cho hơnăm má 2 pơtối cheăm ai ngế tâ pơreăng êi rơtốu krôk. Hơnăm nah, a [uôn Hring ai 4 ngế dương tính [ă pơreăng êi rơtốu krôk, tung mê ai 1 ngế hlâ. Mơhé cheăm, tơring, kong pơlê hiăng hnê tối ăm kuăn pơlê pôi tá tơngôu, pôi tá pro dêi tơná ôh tá xâu oh ta vâ pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng. Tung hơnăm 2019, drêng ai pơreăng tâ tú, cheăm Ea HĐing châ ăm vaccine pâk hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk tê kơtê ăm kuăn pơlê, la kơxo# mơngế pâk bú 73%, tung mê, ai mâu thôn, pơlê kơxo# mơngế pâk bú dâng 37%. 

 

  

 

Kơxo# mơngế pâk pơkeăng a mâu thôn pơlê a Dak Lak bú iâ tê

 

Pôa Y Rin tối, kơxo# mơngế pâk iâ xua kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo ôh tá kâi vâi hlê. Pak^ng mê, xuân tơnêi kân rơdâ, mâu pơlê ối hơngế cheăm, hên ngế ôh tá djâ dêi kuăn lăm pâk pơkeăng ki hbrâ mơdât pơreăng mơhé hiăng đi đo hnê tối, hnê pơchân. Xua mê, tơdrêng [ă tơdroăng pơkâ pêi cho hbrâ mơdât êi rơtốu krôk, la ngiâ kố, tâi tâng khu râ pơkuâ cheăng kal kí a cheăm tơring kô mơdêk hnê tối, hnê ăm kuăn hơ’leh tuăn tơmiât hlê tơdroăng ki hnê tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng.

‘’Vi[an cheăm pơtối hnê mơhno ăm khu ngăn pơkeăng cheăm mơdêk hnoăng cheăng hnê tối, tơru\m [ă mâu kơvâ cheăng khu grup hnê ăm kuăn pơlê [ă tâi tâng mâu ngế tung khu dêi tơná, veăng pêi kơhnâ khât tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng pâk pơkeăng po rơdâ hlối vâ rak vế ivá ăm tơná, rơpo\ng hngêi [ă pơlê pơla. Hnê mơhno ăm tíu mơ’no rơ’jíu cheăm mơ’no hên tơdroăng hnê kuăn pơlê tung thôn pơlê pêi pro tro tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng’’.

Nếo achê kố, [ok thái pơkeăng Trịnh Quang Trí, kăn pho\ pơkuâ Tíu xiâm ngăn ‘na hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi, tung pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột nếo ai môi ngế dương tính [ă vi khuẩn êi rơtốu krôk. Ngế ki mê cho o ku\n nếo 34 khế, ối a thôn 7, cheăm C|ư Êbuôr, pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột. Kơvâ ngăn pơkeăng Dak Lak hiăng xôh pơkeăng kơdê pơreăng ăm vâ chê 900 rơpo\ng kuăn pơlê tung thôn 7 [ă ăm dâng 3.400 ngế kuăn pơlê akố ôu pơkeăng kháng sinh hbrâ mơdât pơreăng.

Riân troh nôkố, kong pơlê Dak lak hiăng ai lối 40 ngế êi rơtốu krôk a 15 to cheăm tung 6 tơring [ă pơlê kong kơdrâm mê cho Lăk, MDrak, Krông Bông, C|ư kuin, C|ư Mgar [ă pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột. {ok thái pơkeăng Trịnh Quang Trí, Kăn pho\ pơkuâ tíu xiâm hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi:

‘’Hlo pơreăng tâ tú tiah mê ngin ai pơkâ pêi pro hdrối cho thế pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk tơchoâm a mâu cheăm ki ai pơreăng. Tiô tối hdrối pơkâ pâk pơkeăng vaccine ăm kuăn pơlê tung lâp kong pơlê mê mơni thế troh tơdế hơnăm 2021 nếo pê klêi. Nôkố tung pơla pơreăng dế tâ tú rế vâ troh hên tíu mê ngin thế tối ăm kuăn pơlê pêi pro mâu tơdroăng thế kơhnâ mơgrúa dêi châ chăn xếo ko\ng [ă kơ-[o\ng. Drêng ối achê pú hên lơ lo pá gong thế truâ kên pâng môh rơkong vâ rak vế dêi tơná vâ pôi tá tâ tú pơreăng ing ngế ki kố troh ngế ki ê. ‘Na mâu tơdroăng pêi pro troh ton ta ah mê kho\m thế pâk pơkeăng vâ hbrâ mơdât pơreăng.

VOV Tây Nguyên

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định