Tăng ngăn hâi: 27/6/2020

VOV4.Sêdang - Drêng koh tơbâ hâi rơpo\ng hngêi Việt Nam lơ 28/6, kơxo lơ 26/6/ Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro-ivá-ôm hyô kong pơlê Dak Lak hiăng tơku\m po hneăng tơ’noăng peăng xâk í, peăng p^ng po\ng rơpo\ng hngêi kong pơlê Dak Lak hơnăm 2020.

 

 

Mâu ngế ki tơ’noăng

 

 

Veăng tơ’noăng ai 110 rơpo\ng hngêi ai 230 ngế ki veăng tơ’noăng lo ing mâu hngêi trung, khu tơ’noăng ivá, mâu kơ koan, khu râ, kơvâ cheăng [ă khu dêi pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột. Mâu ngế ki mê kô tơ’noăng vâ tơbriât 21 to mê dái, ai 11 tơdroăng tơ’noăng peăng p^ng po\ng [ă 10 tơdroăng tơ’noăng peăng xâk í, tơdroăng tơ’noăng châ tơku\m po tiô rơpo\ng hngêi; péa ngế cho kuăn kơnốu [ă pâ, péa ngế cho kuăn kơdrâi [ă nôu; péa ngế cho kuăn kơnốu [ă nôu, péa ngế cho pâ [ă kuăn kơdrâi.

 

 

Mâu ngế ki tơ’noăng peăng xâk í pơla on veăng kố [ă on veăng tá

 

 

Hneăng tơ’noăng kô châ tơku\m po a Hâi Rơpo\ng hngêi Việt Nam lơ 28/6, vâ thăm mơdêk tơdroăng ki châ trâm mâ pơla mâu rơpo\ng hngêi, tơpui tơno, hriâm tâp dêi po ing mê thăm mơdêk tơdroăng ki pơtâp ivá tung tơrêm mâu rơpo\ng hngêi.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định