Tăng ngăn hâi: 21/12/2020

VOV4.Sêdang - A Tíu xiâm mơđah Phim ki hên kơvâ cheăng kơpong Tây Nguyên a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, Khu xiâm ngăn ‘na mơđah Phim tơru\m [ă Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro Tơ’noăng ivá [ă Ôm hyô kong pơlê Dak Lak tơku\m po ‘’ Măng t^ng mơđah phim drêng troh leh tơbâ 76 hơnăm hâi mơjiâng Khu lêng Việt Nam lơ 22/12.

 

 

 

Tâi tá a tíu pơxiâm po

 

Kố xuân cho tơdroăng pêi pro vâ koh hneăng hôp kân Đảng tung lâp tơnêi têa roh má 13. Tung măng t^ng mơđah phim drêng troh leh tơbâ 76 hơnăm hâi mơjiâng Khu lêng Việt Nam po sap lơ 19-26/12/2020, mơngế ki hâk vâ ngăn um a Dak Lak tối krê [ă mâu kong pơlê kơpong Tây Nguyên tối tơchoâm kô châ ngăn 2 tơdroăng phim, mê cho phim ‘’Truyền thuyết về Quán Tiên’’, ‘’Lính chiến’’ [ă khu phim xu\p roh ton nah  ‘’Chúng tôi là lính sinh viên’’. Kố cho mâu um tối ‘na tơdroăng tơplâ, ‘na mơngế lêng Mô đo#i Pôa Hồ tung rôh tơplâ nah [ă um pơla mâu hâi tơnêi têa hiăng châ tơbleăng le\m.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định