Tăng ngăn hâi: 20/1/2021

 

VOV4.Sêdang – Kơxo lơ 19/1, Khu pêi hnoăng cheăng Đảng kong pơlê, Ho#i đong hnê ngăn, Vi [an hnê ngăn, Vi [an Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Dak Lak hiăng lăm pôu, hbru tơmeăm, mơhnhôk mâu kăn [o#, mâu lêng mâu tíu pêi cheăng mô đo#i gak tơkăng kong dêi kong pơlê drêng troh Têt Lo hơnăm nếo Tân Sửu 2021. Khu kăn hiăng lăm rơkâu Têt [ă hbru tơmeăm ăm khu xiâm pơkuâ ngăn lêng gak tơkăng kong a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, mâu đông tơkăng kong: đông 735, đông 737, đông 739, đoàn 741, [ă khu kăn ngăn ‘na cheăng kâ dêi Mô đo#i gak tơkăng kong 737.

 

 

Khu kăn hbru tơmeăm ăm mâu kăn [o# mâu lêng gâk tơkăng kong

 

 

A mâu tíu troh lăm pôu, khu kố hiăng tối tơbleăng re\ng ‘na tơdroăng  pêi hnoăng cheăng tung hơnăm. Pak^ng mê, hbrâ mâu tơdroăng tơdah Têt Lo hơnăm nếo Tân Sửu 2021 ăm mâu lêng, kuăn pơlê a kơpong pêi hnoăng cheăng kring vế tíu tơkăng kong tơnêi têa. Đăi tă Đào Viết Hùng, Ngế pơkuâ ngăn Mố đo#i gak tơkăng kong dêi kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi; Kăn [o#, mâu lêng đi đo mơdêk hnoăng cheăng kring gak, rak tơniăn tíu tơkăng kong hơniâp le\m, vâ kuăn pơlê ai môi hâi Têt tơtô, hmiân tuăn. Pak^ng mê, xuân ôh tá piu hnoăng cheăng plâ mơdât pơreăng Covid-19.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định